Uchwała przedsiębiorstwa w sprawie polityki środowiskowej i energetycznej

Wprowadzenie systemu zarządzania środowiskiem i energią w Zimmer Group

Polityka środowiskowa i energetyczna
Nasze przedsiębiorstwo, Zimmer Group, wykorzystuje szczególnie energochłonne procesy produkcyjne.
Jesteśmy świadomi wynikającej stąd odpowiedzialności społecznej i czujemy się zobowiązani do zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi i energią.
 
Przyjąć odpowiedzialność

Realizacja naszej polityki środowiskowej i energetycznej ma znaczenie dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa i stanowi podstawę dla zwiększenia efektywności energetycznej.

 

Polityka środowiskowa i energetyczna jest regularnie sprawdzana przez zarząd firmy i aktualizowana w razie potrzeby.

Dążyć do poprawy
Zobowiązujemy się do zredukowania w dłuższej perspektywie naszego zużycia energii w przeliczeniu na obrót i zwiększania naszej efektywności energetycznej w ramach ciągłego procesu poprawy.


Dla realizacji tych celów we wszystkich zakładach wprowadzamy system zarządzania środowiskiem zgodny z normą DIN ISO 14001 oraz system zarządzania energią zgodny z normą DIN ISO 50001. Przedstawiona poniżej polityka środowiskowa i energetyczna określa ramy dla ustalenia strategicznych i operacyjnych celów ochrony środowiska i oszczędności energii. Naszą politykę środowiskową i energetyczną konkretyzujemy poprzez cele i wyznaczamy jednoznaczne strategie dla osiągnięcia tych celów.

 


Oddajemy do dyspozycji środki niezbędne do stosowania systemu, prowadzimy regularne oceny skuteczności systemu zarządzania i podejmujemy jak najdalej posunięte działania optymalizacyjne dla jego stałej poprawy.

 

Oszczędzać energię
Na podstawie systematycznej analizy zużycia energii i jej wykorzystania oceniamy procesy w naszym przedsiębiorstwie i rozwijamy koncepcje mające na celu oszczędność energii.


Bierzemy pod uwagę aspekt efektywności energetycznej przy nabywaniu nowych urządzeń i usług.

 


Poprzez regularne konserwacje naszych urządzeń tworzymy warunki dla zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa eksploatacji i dostępności tych urządzeń, a także stabilnej sytuacji zakładu w związku z wysiłkami na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej.

 

Poważne traktowanie ochrony środowiska
Jesteśmy świadomi, że w sposób szczególny odpowiadamy za faunę i florę w otoczeniu naszych zakładów.


Dlatego zwracamy uwagę na nasze otoczenie i przykładamy wagę do tego, aby wszystko co nowe w infrastrukturze budowlanej i produkcyjnej naszego przedsiębiorstwa uwzględniało faunę i florę w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Oszczędzamy zasoby i korzystamy z naszych surowców oraz pozostałych dóbr w możliwie najefektywniejszy sposób.

 


Przestrzeganie zobowiązań prawnych oraz pozostałych wymogów odnoszących się do wykorzystania energii, jej zużycia i efektywności energetycznej jest dla nas minimalnym standardem, poza który chcemy wykraczać tak dalece, jak to możliwe.

 

Przejrzystość intencji
Regularnie informujemy naszych pracowników o działaniach podejmowanych w związku z ochroną środowiska i oszczędnością energii.


Motywujemy ich do osobistej odpowiedzialności i promujemy wśród nich świadomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska i oszczędzania energii. Prowadzimy otwarty, rzeczowy i szczegółowy dialog ze wszystkim stronami, które mają powiązania z naszym przedsiębiorstwem, a także z naszymi partnerami handlowymi i kontraktowymi. Ściśle współpracujemy z właściwymi urzędami i informujemy je w stosowny sposób o ważnych sprawach dotyczących naszej polityki środowiskowej i energetycznej.

 


Staramy się zachować uczciwe, rzeczowe i konstruktywne podejście w kontaktach ze wszystkimi zainteresowanymi i pragniemy w ten sposób przyczynić się do lepszego wzajemnego zrozumienia.

 

Czujemy się zobowiązani do przestrzegania polityki środowiskowej i energetycznej oraz działamy według jej zasad.