ZIMMER GROUP Polska Sp.z o.o.

Ogólne warunki handlowe i warunki dostawy

Zimmer Group Polska Sp. z o.o. / 43-300 Bielsko-Biala
Stan: wrzesień 2019


Prezes Zarzadu: Roman Majerský
Rejestr działalności gospodarczej Bielsko-Biala
REGON: 383792470
Siedziba spółki: Ul. Widok 5 43-300 Bielsko-Biala
Zimmer Group Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy Zimmer Group

 

§ 1: Zakres stosowania, ważność tych warunków, forma pisemna

 1. Niniejsze Ogólne warunki handlowe i warunki dostawy firmy Zimmer GmbH (= w dalszym tekście również „my“, ewentualnie „nam/nas“) obowiązują tylko dla takich osób fizycznych albo prawnych, albo konkretnych spółek, które zawierają z nami umowę w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo własną działalnością zarobkową (przedsiębiorcy)i dla osób prawnych prawa publicznego oraz spółek cywilnych.
   
 1. Wszystkie dostawy, czynności i oferty firmy Zimmer GmbH są realizowane tylko i wyłącznie zgodnie z przedstawionymi Ogólnymi warunkami handlowymi i warunkami dostawy. Klient nie może się powoływać na własne Warunki handlowe i warunki zakupu. Ogólne warunki handlowe różne od naszych Ogólnych warunków handlowych i warunków dostawy nie są uwzględnianie, z wyjątkiem przypadku, że ich ważność została wiążąco zatwierdzona na piśmie. Nasze Ogólne warunki handlowe i warunki dostawy obowiązują również wtedy, gdy znane nam są Warunki klienta, które są sprzeczne albo różnią się od naszych Warunków handlowych i warunków dostawy, a my bez wyjątku zrealizujemy dostawę.
   
 2. Niniejsze Ogólne warunki handlowe i warunki dostawy obowiązują też bez ponownego, wiążącego ustalania dla wszystkich przyszłych transakcji z klientem.
   
 3. Wszystkie porozumienia między nami, a klientem związane z realizacją konkretnej umowy muszą być sporządzone w formie pisemnej przy zawieraniu umowy.


 

§ 2: Oferta i zawarcie umowy

 1. Umowę z nami zawiera się – w przypadku braku osobistego porozumienia się – przez doręczenie klientowi naszego potwierdzenia zamówienia, zarówno ustnie, telefonicznie, na piśmie, faksem albo e-mailem. Umowa jest jednoznacznie zawarta najpóźniej przez wysłanie przedmiotu dostawy.
   
 2. Nasze oferty są zawsze niewiążące, oferty i zamówienia klienta są dla nas wiążące tylko wtedy, jeżeli potwierdzimy je w wyżej wymienionej formie albo zrealizujemy wysyłając przedmiot dostawy. Jeżeli zamówienie jest traktowane, jako oferta klienta w znaczeniu § 145 Kodeksu cywilnego, to klient jest nią związany w czasie dwóch tygodni. Ten termin zaczyna biec w chwili, kiedy zamówienie zostanie nam doręczone. W tym przypadku mamy prawo przyjąć taką ofertę w terminie jej ważności, przez wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia w wyżej wymienionym znaczeniu albo przez wysłanie przedmiotu dostawy. 


 

§ 3: Właściwości przedmiotu dostawy, zmiany konstrukcyjne

 1. Informacje o właściwościach dostarczanych przez nas wyrobów (na przykład ciężar, wymiary, nośność), podane w naszych wewnętrznych materiałach, na przykład w naszych katalogach, prospektach, reklamach, cennikach – jak i w formie obrazowej – są niewiążące, dopóki nie staną się nierozłączną częścią umowy. Nie przedstawiają danych o właściwościach, chyba tylko w przypadku, że były wiążąco uzgodnione między nami, a klientem. Publiczne oświadczenia stron trzecich, na przykład naszych dostawców i ich pomocników, są uważane za właściwości przedmiotów dostawy tylko wtedy, kiedy były wiążąco uzgodnione przy zawarciu umowy między nami, a klientem albo, jeżeli firma Zimmer GmbH takie oświadczenia osób trzecich wiążąco i na piśmie przyjęła do swoich własnych oświadczeń publicznych.
   
 2. Mamy obowiązek dokładnego przestrzegania norm DIN, rysunków, planów i danych o ciężarach i wymiarach tylko w przypadku, że było to wiążąco ustalone na piśmie.


3. Dane o właściwościach albo żywotności przedmiotów dostawy nie stanowią gwarancji w znaczeniu § 276 ust. 1 Kodeksu cywilnego, ewentualnie § 443 Kodeksu cywilnego, a przede wszystkim nie gwarancji właściwości albo żywotności, jeżeli firma Zimmer GmbH wiążąco nie przyjmie na piśmie takiego zobowiązania.

4. Zmiany konstrukcji albo kształtu przedmiotów dostawy, do których doszło z powodu postępu techniki, ewentualnie których wymagają przepisy prawne, są zastrzeżone w terminie dostawy, o ile w ten sposób przedmiot dostawy nie ulegnie zasadniczej zmianie, a zmiany są akceptowalne dla klienta. Nie mamy jednak obowiązku wprowadzania takich zmian w już dostarczonych wyrobach.

 

§ 4: Dokumentacja, dane i informacje ofertowe, poufność

 1. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie do pełnej dokumentacji i nośników danych, obrazów, rysunków, próbek kalkulacji, rozliczeń spodziewanych kosztów, dokumentów i innych sporządzonych przez nas materiałów, jak i informacji rzeczowej i niematerialnej, również w formie elektronicznej. Klient może z nich korzystać tylko do celów zgodnych z umową i bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody nie może ich udostępniać osobom trzecim. Odnosi się to przede wszystkim do dokumentów, danych, obrazów, rysunków i innych informacji, które są oznaczone, jako „poufne“.
   
 1. Odpowiedzialność za poprawność dokumentów, danych, obrazów, rysunków, próbek, dokumentacji i innych informacji, które przekaże nam klient, ponosi wyłącznie klient.
   
 2. Obowiązek kontrolowania, czy dokumenty, dane, obrazy, rysunki, próbki, dokumentacja i inne informacje, które przekaże nam klient, nie naruszają praw osób trzecich, a przede wszystkim praw dotyczących wzorów przemysłowych i praw autorskich, ciąży wyłącznie na kliencie. Gdyby firma Zimmer GmbH miała być ścigana za wykorzystanie, użycie albo reprodukcję dokumentów, danych, obrazów, rysunków, próbek, dokumentacji i innych informacji, które przekazał nam klient, z powodu naruszenia praw autorskich albo praw dotyczących wzorów przemysłowych, lub Ustawy o uczciwej konkurencji, to klient jest zobowiązany pomóc nam w obronie przed takimi zarzutami. Jednocześnie musi on zrekompensować firmie Zimmer GmbH wszystkie powstałe w ten sposób szkody i pokryć koszty związane z reprezentowaniem prawnym, lub koszty sądowe.


 

§ 5: Ceny, zmiany i korekty cen

 1. Jeżeli nie zostało zawarte inne porozumienie, obowiązują nasze ceny „loco zakład“ i nie są w nich ujęte koszty na transport, pakowanie, opłaty pocztowe, ubezpieczenie, podatki ustawowe, cła i inne opłaty. Dodatkowe koszty na pakowanie i transport, jak i opłaty pocztowe i – jeżeli jest takie ustalenie – na ubezpieczenie, naliczymy klientowi w fakturze za ceną producenta. Dotyczy to przede wszystkim uzgodnionych dostaw częściowych i przesyłek ekspresowych. Ewentualne, niezbędne prace instalacyjne, ewentualnie montażowe też będą osobno fakturowane. Do tego dolicza się właściwy podatek ustawowy od wartości dodanej w wysokości ustawowej obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Przy dostawach za granicę, ewentualne cła i koszty odprawy celnej ponosi klient.
   
 2. Ceny podane w naszych katalogach i w innych materiałach handlowych są aktualne w chwili wydawania właściwych dokumentów handlowych. To samo dotyczy też cen podanych na naszych stronach internetowych. Są one aktualne w chwili, w której opublikowaliśmy je w Internecie. Jeżeli nie są one wiążącą częścią umowy, to są niewiążące. Zmiany cen w czasie od wydania dokumentów handlowych, ewentualnie od opublikowania w Internecie do podpisania umowy, są zastrzeżone.
   
 3. Ceny podane w naszej ofercie, ewentualnie przy zawieraniu umowy wynikają z naszej kalkulacji w chwili opracowania oferty, ewentualnie zawierania umowy. Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen – również po zawarciu umowy, jeżeli między zawarciem umowy, a uzgodnionym terminem dostawy upłynie więcej, niż cztery miesiące. Jeżeli podczas tego okresu dojdzie do zasadniczej zmiany naszej kalkulacji z powodu wzrostu kosztów, na przykład ze względu na wzrost kosztów na materiał albo energię, wynikających z obrotu albo płac naszych pracowników i na podstawie tego do zwiększenia ceny przedmiotu dostawy minimum o 10%, zastrzegamy sobie prawo zwiększyć ceny z powodu zmiany okoliczności i bez księgowania dodatkowego zysku. To nie dotyczy sytuacji, jeżeli opóźniamy się z dostawą. Jeżeli ustalony termin dostawy przekracza cztery miesiące, to mamy obowiązek postępować tak samo również w przypadku zmniejszenia kosztów. Ewentualne zwiększenie albo zmniejszenie kosztów musimy udokumentować klientowi.
   
 4. Minimalna wartość zamówienia wynosi 50,-- €


 

§ 6: Udostępnienie numeru identyfikacyjnego VAT klienta w przypadku dostawy do innego kraju WE

Przy dostawach do innych krajów Wspólnoty Europejskiej klient ma obowiązek przekazać nam przy składaniu zamówienia swój numer identyfikacyjny VAT. Jeżeli klient do wystawienia faktury nie udostępni nam swojego numeru identyfikacyjnego VAT, zaksięgujemy mu ustawową stawkę VAT.

 

§ 7: Warunki płatności; opóźnienie, niewypłacalność, znamiona przepadku majątku klienta

 1. Jeżeli nie jest zawarte inne porozumienie, to nasze faktury są płatne w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury i do upływu tego terminu bez zniżki. Płatność trzeba realizować na nasz rachunek/w miejscu płatności.
   
 2. Zniżka jest możliwa tylko na podstawie specjalnego porozumienia pisemnego.
   
 3. Płatność uważa się za zrealizowaną dopiero w chwili, kiedy możemy nią dysponować. Czeki przyjmujemy tylko na podstawie wiążącego porozumienia i zawsze tylko dla konkretnej czynności. Weksli nie akceptujemy.
   
 4. Kwestie i skutki prawne opóźnienia z zapłatą ze strony klienta kierują się właściwymi postanowieniami ustawowymi. Jeżeli klient spóźnia się z płatnością, to zgodnie z § 288 ust. 2 Kodeksu cywilnego jesteśmy upoważnieni domagać się przede wszystkim odsetek za opóźnienie w wysokości 8%, jako właściwej, ustawowej podstawowej stawki zgodnej z § 247 Kodeksu cywilnego z sumy niezapłaconej faktury. Domaganie się wyższej rekompensaty szkody z tytułu opóźnienia jest wiążąco zastrzeżone


5. Zastrzegamy sobie prawo wymagania od nowych klientów zapłaty z góry albo dostawy za zaliczeniem pocztowym.

 1. Jeżeli klient spóźnia się z zapłatą – również za wcześniejsze dostawy albo są nam znane okoliczności, na podstawie których mamy prawo wątpić o wypłacalności albo płynności finansowej klienta tak, że nasze prawa do zapłacenia faktur byłyby zagrożone, przede wszystkim, jeżeli klient zatrzyma dokonywanie płatności albo na jego majątek zostanie ogłoszone lub wnioskowane postępowanie, albo inne podobne postępowanie oddłużające, mamy prawo domagać się natychmiastowej płatności wszystkich niezapłaconych należności z tytułu kontaktów handlowych z klientem i to również w przypadku, gdy przyjęliśmy czeki. W takich przypadkach mamy również prawo domagać się zapłaty z góry albo gwarancji finansowych.
   
 1. W przypadku niezapłaconych należności z tytułu wcześniejszych kontaktów handlowych mamy w stosunku do klienta prawo – pomimo różniących się warunków płatniczych klienta – zastosować płatności od najstarszych, płatnych zobowiązań. Jeżeli w stosunku do nas już powstały koszty i odsetki, to jesteśmy upoważnieniu - pomimo różniących się warunków płatniczych klienta – wykorzystać jego płatności najpierw do pokrycia odsetek, a dopiero potem do zapłacenia podstawy należności. W takich przypadkach będziemy informować klienta o sposobie zaksięgowania jego płatności.


 

§ 8: Zaliczenie; prawo zatrzymania; przekazanie

 1. Klient ma prawo do zaliczenia tylko wtedy, jeżeli jego odnośne roszczenia są zaakceptowane, bezsporne albo przez nas uznane. Prawo zatrzymania jest niedopuszczalne, jeżeli nie opiera się na równorzędnym stosunku umownym. W przeciwnym razie klient ma prawo skorzystać z prawa zatrzymania tylko dla prawnie zaakceptowanych, bezspornych albo przez nas uznanych wzajemnych należności, które opierają się na równorzędnym stosunku umownym.
   
 2. Przekazanie roszczeń dotyczących naszej spółki nie jest dopuszczalne. Powyższe nie dotyczy zakresu obowiązywania
  § 354 i Kodeksu cywilnego.

 

 

§ 9:  Termin dostawy; obowiązkiem klienta jest pokrycie szkody spowodowanej opóźnieniem dostawy z winy klienta, lub dostawą częściową

 1. Termin dostawy określa się na podstawie porozumienia między nami, a klientem. Warunkiem jego dotrzymania jest terminowe i jednoznaczne wyjaśnienie wszystkich kwestii handlowych i technicznych między nami, a klientem i jednocześnie terminowe i właściwe wypełnienie wszystkich zobowiązań klienta. Należą do nich na przykład: udostępnienie danych i materiałów, które ma zapewnić klient, zabezpieczenie urzędowych potwierdzeń i zezwoleń, jak i zapłacenie uzgodnionej płatności z góry albo zaliczki. W przeciwnym razie termin dostawy przedłuża się proporcjonalnie chyba, że za opóźnienie dostawy to my bylibyśmy odpowiedzialni.
   
 2. W przypadku, gdy strony umowy wprowadzą później w umowie takie zmiany, które mogą wpłynąć na termin dostawy, termin dostawy przedłuża się proporcjonalnie, jeżeli nie zostało zawarte żadne inne porozumienie.
   
 3. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli przedmiot dostawy do jego upływu opuści nasz zakład albo magazyn, albo my zawiadomiliśmy klienta, że jest gotowy do odebrania. Jeżeli doszło do jego odbioru, to wiążący jest termin jego przyjęcia, z wyjątkiem uzasadnionej odmowy odbioru, ewentualnie zgłoszenia jego gotowości do dostarczenia.
   
 4. Jeżeli za opóźnienie wysłania przedmiotu dostawy jest odpowiedzialny klient, to my mamy prawo ustalić mu odpowiedni termin. W przypadku, że ten termin upłynie bezskutecznie, możemy odstąpić od umowy i domagać się rekompensaty szkody spowodowanej brakiem dostawy. W takim przypadku jesteśmy upoważnieni – bez wpływu na możliwość roszczenia sobie wyższej rekompensaty szkody – domagać się  5%  z ustalonej umownej ceny na pokrycie kosztów, które powstały z powodu przetwarzania zamówienia i utraconego zysku. Klient ma prawo wykazać, że powstała dla nas szkoda jest pomijalna albo żadna.
   
 5. Jesteśmy upoważnieni do dostarczania wyrobów częściami, jeżeli pozostałą część dostawy dostarczymy do upływu umówionego terminu dostawy i dla klienta nie stanowi to problemu.
   

 

§ 10: Siła wyższa; zabezpieczenie właściwych dostaw

 1. Za opóźnienie w dostawach albo świadczeniu usług z powodu wystąpienia siły wyższej, ewentualnie nadzwyczajnych okoliczności, których nie mogliśmy przewidzieć i nie mogliśmy im zapobiec w danym przypadku, nawet przy dołożeniu wszelkich starań i które chwilowo zasadniczo komplikują albo uniemożliwiają dostarczenie albo świadczenie usługi, nie ponosimy odpowiedzialności – nawet w przypadku wiążących umownych terminów i warunków. Takimi okolicznościami są na przykład: poważne awarie na produkcji, środki podjęte w ramach walki o pracę, przede wszystkim strajki i zwolnienia, problemy z dostawami energii, brak surowców / opóźnienie w dostawie podstawowych surowców i materiałów, ingerencje urzędowe, przede wszystkim krajowe i międzynarodowe środki do kontroli eksportu, embarga na dostawy albo inne sankcje, mobilizacja, wojna, rozruchy, itp. Powyższe obowiązuje również w przypadku, gdy okoliczności w tym znaczeniu powstaną u naszych dostawców albo u ich kooperantów. Powstałe przeszkody o wyżej wymienionym charakterze upoważniają nas do przesunięcia dostawy, ewentualnie świadczenia usług o czas trwania przeszkody, łącznie z dalszym, proporcjonalnym czasem na uruchomienie produkcji. Jeżeli przeszkody trwają dłużej, niż trzy miesiące, to mamy prawo odstąpienia od dotychczas niezrealizowanej części albo całej umowy. Do wyżej wymienionych okoliczności i skutków prawnych możemy się odwoływać tylko w przypadku, jeżeli bezzwłocznie po wystąpieniu danego zdarzenia poinformujemy klienta o wystąpieniu takich okoliczności i utrudnień.
   
 2. Jeżeli przeszkody wymienione w punkcie 1. trwają dłużej, niż trzy miesiące, to klient – po określeniu dodatkowego, proporcjonalnego terminu – ma takie samo prawo odstąpienia od niezrealizowanej jeszcze części umowy.
   
 3. Jeżeli w przypadkach wymienionych w punkcie 1. termin dostawy przedłuża się albo jesteśmy zwolnieni od wykonania naszego zobowiązania umownego, w całości albo częściowo, zgodnie z punktami 1./2., to klient nie może się od nas domagać żadnej rekompensaty szkody.
   

 

§ 11: Doręczenie, koszty doręczenia i transportu, przeniesienie ryzyka i ubezpieczenie
 

 1. Doręczenie i transport przedmiotu dostawy realizujemy zwykle bez ubezpieczenia i na koszt klienta. Jeżeli klient nie wymaga konkretnego sposobu dostarczenia, decydujemy się zawsze na najtańszy sposób dostawy.
   
 2. Ryzyko ewentualnego zniszczenia albo uszkodzenia przedmiotu dostawy przechodzi na klienta, jak tylko przedmiot dostawy przekażemy osobie realizującej transport, najpóźniej jednak wtedy, kiedy przedmiot dostawy opuści nasz zakład albo magazyn w celu dostarczenia. To obowiązuje bez względu na to, czy chodzi o dostarczenie z miejsca wykonania i kto pokrywa koszty dostawy i transportu. Powyższe obowiązuje również w przypadku, gdy dostawę realizujemy naszymi własnymi samochodami i zapewnia ją nasz własny personel. W przypadku dostaw częściowych powyższe obowiązuje również wtedy, jeżeli przyjęliśmy jeszcze inne usługi, generujące na przykład koszty za dostarczenie i transport albo dostawę i montaż przedmiotu dostawy. Przy przeniesieniu ryzyka decydujące jest to, że doszło do odbioru. Do przeniesienia ryzyka musi dojść bezzwłocznie po terminie odbioru, ewentualnie po zawiadomieniu o gotowości do odbioru. Klient może odmówić odebrania tylko w przypadku, gdy przedmiot dostawy ma poważne usterki.
   
 3. Kiedy przedmiot dostawy jest przygotowany do dostarczenia albo odbioru i ten fakt zgłosiliśmy klientowi, a dostarczenie lub odbiór opóźnia się z powodów, za które nie ponosimy odpowiedzialności, ryzyko ewentualnego uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu dostawy, przechodzi na klienta w chwili zawiadomienia, że przedmiot dostawy jest przygotowany do dostarczenia albo do odbioru.
   
 4. Na wniosek klienta przesyłkę możemy ubezpieczyć na jego koszt od szkód spowodowanych przy transporcie, pożarze, przy zalaniu wodą, od włamania i kradzieży oraz od innych ryzyk.
   

 

§ 12: Rękojmia

 1. Za usterki przedmiotu dostawy (wady rzeczowe i prawne) ręczymy z zastrzeżeniem innych roszczeń – jednak z wyjątkiem postanowień § 13 – w następujący sposób:
   
 2. Przy zgłaszaniu praw gwarancyjnych przez klienta zakłada się, że odpowiednio wypełnił on obowiązki kontrolne i reklamacyjne zgodnie z § 377 Kodeksu cywilnego. Dlatego klient musi bezzwłocznie po odbiorze skontrolować przedmiot dostawy, czy nie wykazuje wad i sprawdzić go, jeżeli jest to możliwe. Widoczne wady musi nam klient zgłosić na piśmie bezzwłocznie, a najpóźniej do dwóch tygodni po doręczeniu przedmiotu dostawy. Wady, których nie można ujawnić nawet przy dokładnej kontroli, klient musi nam zgłosić na piśmie bezzwłocznie po ich stwierdzeniu. Jeżeli te wady nie zostaną nam zgłoszone na czas, to dostawę będziemy uważać za odebraną.
   
 3. Jeżeli w przedmiocie dostawy pojawią się wady, mamy prawo wykonać dodatkowe czynności, przy czym – zgodnie z naszą własną opinią – albo usuniemy te wady, albo dostarczymy nowy egzemplarz bez wad. Jeżeli okaże się, że reklamacja była uzasadniona, ponosimy wszystkie koszty tych dodatkowych czynności, przede wszystkim koszty dostawy, transportu, komunikacji, robocizny i materiału, jeżeli nie są zwiększone przez to, że przedmiot dostawy był przemieszczony w inne miejsce, niż adres dostawy. Zwiększone koszty i wydatki, związane z przemieszczeniem przedmiotu dostawy w inne miejsce, niż adres dostawy, pokrywa klient. Części, które zostały wymienione są własnością firmy Zimmer GmbH i trzeba nam je zwrócić.
   
 4. Na wykonanie wszystkich działań i dodatkowych czynności w znaczeniu punktu 3. musi nam klient zapewnić niezbędny czas i możliwości, bo inaczej nie ręczymy za spowodowane tym skutki. Tylko w przypadkach niecierpiących zwłoki, na przykład w razie zagrożenia bezpieczeństwa prowadzonej działalności ewentualnie, aby zapobiec nieuzasadnionym szkodom, klient ma prawo usunąć wady we własnym zakresie albo upoważnić do tego trzecią osobę, a od nas domagać się pokrycia niezbędnych wydatków. W takim przypadku klient musi nas o tym bezzwłocznie poinformować.
   
 5. W przypadku, gdybyśmy nawet w dodatkowym terminie, który udzieli nam na dodatkowe prace, nie zlikwidowali usterki, klient może zgodnie z własną wolą zdecydować, czy odstępuje od umowy, czy też będzie się domagać zmniejszenia ceny umownej. Oprócz tego klient jest upoważniony do odstąpienia od umowy albo domagania się obniżenia ceny umownej, jeżeli dodatkowe prace nie skończą się pomyślnie albo są nieakceptowalne dla klienta, albo z naszej winy i bez uzasadnienia przeciągają się w czasie. To samo obowiązuje w przypadku, gdy dodatkowe czynności odrzucimy wiążąco i definitywnie albo nie jesteśmy ich zdolni zrealizować, lub powstaną specjalne okoliczności, które po rozważeniu interesów obu stron uprawniają do natychmiastowego odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy niezgodność z umową jest tylko nieznaczna, a przede wszystkim, kiedy chodzi o pomijalne wady, klient może wnioskować tylko przyznanie zniżki.
   
 6. Dalsze roszczenia klienta określa wyłącznie § 13 tej umowy.
   
 7. Za prace przy usuwaniu usterek i dostawy zamienne w znaczeniu bodu 3. ręczymy w takim samym zakresie, jak za początkowy przedmiot dostawy.
   
 8. Nie udzielamy gwarancji:
 •  na szkody, które powstaną z powodu niewłaściwego i nieodpowiedniego wykorzystywania przedmiotu dostawy, przede wszystkim przeciążania, błędnej albo niedbałej obsługi, niestarannej konserwacji, błędnego montażu albo uruchomienia do pracy zarówno przez klienta albo trzecią osobę, stosowania niewłaściwych przyrządów roboczych, stosowania materiałów eksploatacyjnych, które nie odpowiadają oryginalnej specyfikacji, wadliwych prac budowlanych, niewłaściwego miejsca do budowy, wpływów chemicznych, elektrochemicznych albo elektrycznych – z wyjątkiem zawinionych przez nas przypadków;
 •  jeżeli klient albo trzecia osoba, na przykład jego odbiorcy, nie przestrzegają postanowień ustawowych albo wydanych przez nas instrukcji montażu, eksploatacji, konserwacji i czyszczenia – tylko w przypadku, że spornych wad nie można przypisać takiemu zaniedbaniu;
 •  na skutki spowodowane niefachową naprawą wady przez klienta albo upoważnioną przez niego osobę albo, jeżeli klient lub upoważniona przez niego osoba bez naszej zgody wykona zmiany w dostarczonym wyrobie albo wymianę części - tylko w przypadku, że spornych wad nie można przypisać takiemu działaniu;
 •  jeżeli przedmiot dostawy był wykonany albo zmieniony na podstawie wymagań klienta, przede wszystkim dostarczonych przez niego rysunków, a wady wyrobu wiążą się z tymi wymaganiami albo rysunkami, albo z rozwiązaniem zleconej przez klienta zmiany konstrukcyjnej, która w czasie realizacji odpowiadała ówczesnemu stanowi techniku;
 •  na naturalne zużycie przedmiotu dostawy;
 •  na to, że przedmiot dostawy odpowiada zagranicznym przepisom, a tylko w przypadku, gdy to wiążąco potwierdziliśmy.
   
 1. Jeżeli klient złożył reklamację z powodu wad ukrytych i okaże się, że przedmiot dostawy nie wykazuje żadnej wady albo wada powstała w takich okolicznościach, które zwalniają nas z odpowiedzialności, przede wszystkim w przypadkach zgodnych z punktem 8, klient musi nam zapłacić wszystkie koszty, które powstały w związku ze sprawdzaniem reklamacji, ewentualnie dodatkowymi pracami, tylko po to, żeby nie musiał ponosić odpowiedzialności za nieuzasadnione zgłaszanie roszczeń.
   

 

§ 13: Pozostałe rękojmie firmy Zimmer GmbH; wykluczenie / ograniczenie rękojmi

Za rekompensatę szkody – z jakiegokolwiek prawnego powodu – ręczy firma Zimmer GmbH w następujący sposób:

 1. Zgodnie z przepisami prawnymi stosujemy rękojmię, jeżeli klient zgłasza do nas roszczenie o rekompensatę szkody spowodowanej umyślnie albo przez poważne zaniedbanie. Jeżeli nie chodzi o umyślne naruszenie umowy, to nasza rękojmia ogranicza się do takiej szkody, z powstaniem której trzeba się zwykle liczyć w ramach umowy.
   
 2. W przypadku naruszenia podstawowych obowiązków umownych (= obowiązków, których spełnienie jest niezbędne do właściwego wykonania umowy, a w których spełnienie partner umowny wierzy i ma do nich prawo) ręczymy już w przypadku zwykłego zaniedbania. Przy naruszeniu takich zobowiązań, podobnie, jak przy opóźnieniu i uniemożliwieniu, nasza rękojmia ogranicza się do takich szkód, z powstaniem których trzeba się zwykle liczyć w ramach umowy.
   
 3. Wyżej wymienione ograniczenia i wykluczenia rękojmi nie dotyczą szkód spowodowanych zawinionych wypadków ze skutkiem śmiertelnym albo uszczerbkiem na zdrowiu, ani szkód spowodowanych naszym działaniem niezgodnym z prawem, w przypadku obowiązującej rękojmi ustawowej w znaczeniu Ustawy o odpowiedzialności za szkodę spowodowaną wadą wyrobu, ani szkód, które zaliczają się do zakresu udzielonej przez nas gwarancji albo, jeżeli to my przyjęliśmy ryzyko zamówienia.
   
 4. Zawinienie naszych przedstawicieli prawnych i współpracowników przy wykonywanych czynnościach podlega dokumentowaniu.
   
 5. Jeżeli wyżej nie jest podana inna regulacja, to nie ręczymy za rekompensatę szkody – bez względu na charakter zgłaszanego roszczenia.
   
 6. Jeżeli rękojmia firmy Zimmer GmbH jest wyłączona albo ograniczona, to dotyczy to też rękojmi osobistej jej pracowników, współ pracowników, przedstawicieli handlowych i ich współpracowników przy wykonywaniu ich czynności.
   
 7. Regulacje prawne dotyczące udokumentowanej służebności i ciężarów hipotecznych nie wiążą się z powyższymi postanowieniami.

 

 

§ 14: Przedawnienie

 1. Jeżeli niżej nie jest postanowione inaczej, to termin przedawnienia roszczeń klienta z tytułu wad prawnych i rzeczowych wynosi jeden rok. Termin przedawnienia zaczyna biec z dniem wysyłki przedmiotu dostawy. Ten termin odnosi się też do roszczeń umownych i pozaumownych o rekompensatę szkody, wynikającej z wad.
   
 2. Ustawowe terminy przedawnienia obowiązują dla:
 •  szkód budowlanych dzieł i szkód spowodowanych przedmiotami dostawy, które były zastosowane przy budowie zgodnie z ich zwykłym sposobem użytkowania i spowodowały awarię;
 •  roszczeń z tyłu niedozwolonego działania, które wynikło z wady przedmiotu dostawy;
 •  sytuacji, gdy ręczymy za szkody spowodowane wypadkiem ze skutkiem szkody albo uszczerbku na zdrowiu;
 •  sytuacji, gdy ręczymy za szkody spowodowane umyślnie albo przez poważne zaniedbanie;
 •  sytuacji, gdy nasza rękojmia wynika z tego, że udzieliliśmy gwarancji na właściwości przedmiotu dostawy albo ryzyko z tytułu zamawiania rzeczy
 •  sytuacji, gdy ręczymy za działania niezgodne z przepisami;
 •  naszej ustawowej rękojmi w znaczeniu Ustawy o odpowiedzialności za szkodę spowodowaną wadą wyrobu;
 •  zgłoszonych roszczeń osób trzecich wydanie rzeczy (§ 438 ust. 1 nr 1 Kodeksu cywilnego);
 •  roszczeń regresyjnych (§§ 478, 479 Kodeksu cywilnego).
 1. Stanowiska firmy Zimmer GmbH w sprawie roszczeń z tytułu błędu nie uważa się za rozpoczęcie negocjacji o roszczeniu albo o okolicznościach uzasadniających roszczenie, jeżeli w pełnym zakresie odrzuciliśmy roszczenie z tytułu błędu.

 

 

§ 15: Zastrzeżenie praw własności

 1. Przedmiot dostawy (dalej tylko „towar z zastrzeżeniem wartości“) pozostaje własnością firmy Zimmer GmbH aż do zapłacenia całej naszej należności z tytułu transakcji handlowej z klientem.'

  2. Podsumowanie poszczególnych należności w rachunku bieżącym, ani saldo i jego uznanie nie mają wpływu na zastrzeżenie praw własności.

  3. Towar uważa się za zapłacony dopiero po dopisaniu płatności na nasz rachunek. 

  4. Klient ma obowiązek ostrożnego postępowania z towarem z zastrzeżeniem własności podczas trwania zastrzeżenia praw własności. Jeżeli jest potrzebna konserwacja albo kontrola, to klient musi ją zrealizować w terminie i na swój koszt.
   
 2. Klient ma obowiązek dodatkowo ubezpieczyć towar z zastrzeżeniem prawa własności przed uszkodzeniem przez ogień, wodę, przed włamaniem i kradzieżą na swój koszt. Klient z góry ceduje wszystkie roszczenia o odszkodowanie, które mogą dla niego powstać z powodu ubezpieczenia w stosunku do zakładu ubezpieczeń na firmę Zimmer GmbH. Gdyby cesja nie była dopuszczalna, klient uprzedzi zakład ubezpieczeń, aby ewentualne płatności przekazywał tylko firmie Zimmer GmbH. Dalsze roszczenia firmy Zimmer GmbH nie są z tym związane. Klient ma obowiązek udokumentować na nasz wniosek zawarcie wyżej wymienionych ubezpieczeń. Jesteśmy uprawnieni do tego, aby towar z zastrzeżeniem własności ubezpieczyć sami na koszt klienta przed uszkodzeniem przez ogień, wodę, przed włamaniem i kradzieżą (łącznie z kradzieżą z włamaniem i rabunkiem), jeżeli klient na nasze żądanie nie udokumentuje zawarcia ubezpieczenia.
   
 3. Klient ma prawo dalej sprzedawać towar z zastrzeżeniem prawa własności, w ramach w ramach prowadzonej działalności handlowej. Ale zastawienie, przeniesienie gwarancji albo cesja ubezpieczenia są dopuszczalne tylko za naszą zgodą.
   
 4. Klient ma obowiązek, przy dalszej sprzedaży towaru z zastrzeżeniem prawa własności na kredyt, zabezpieczyć prawa firmy Zimmer GmbH.
   
 5. Klient z góry przekaże nam wszystkie należności, które powstaną dla niego przy sprzedaży towaru z zastrzeżeniem prawa własności w stosunku do własnych odbiorców albo osób trzecich, w wysokości końcowej fakturowanej sumy (łącznie z VAT) na podstawie naszych faktur i to bez względu na to, czy przedmiot dostawy/ towar z zastrzeżeniem prawa własności sprzedaje dalej bez albo po zmianie, ewentualnie przetworzeniu. Należności, które klient nam z góry przekaże, odnoszą się – w przypadku kontadyktoryjnego stosunku między klientem, a jego własnym odbiorcą – odnoszą się też do uznanego salda, a w przypadku niewypłacalności odbiorcy do istniejącego „kauzalnego“ saldo. Firma Zimmer GmbH przyjmuje niniejszym takie przekazanie. Gdyby przekazanie nie było dopuszczalne, klient uprzedzi swojego odbiorcę, aby ewentualne płatności wysyłał tylko firmie Zimmer GmbH. Klienta upoważniamy nieodwołalnie, aby należności, które przekazał firmie Zimmer GmbH, inkasował dla nas we własnym imieniu. Zainkasowane sumy musi nam bezzwłocznie przekazać. Nasze prawo do inkasowania należności nie jest z tym związane; ale jednak zobowiązujemy się klientowi, że należności nie będziemy inkasować, jeżeli klient będzie właściwie realizować swoje zobowiązania płatnicze, nie będzie mieć opóźnień z płatnościami, na jego majątek nie zostanie złożony wniosek o rozpoczęcie postępowania upadłościowego albo zbliżonego postępowania związanego z oddłużeniem i/ani nie będą nam znane inne okoliczności, które mogłyby być przyczyną uzasadnionych wątpliwości co do zdolności płatniczej klienta, ewentualnie obawy o zapewnienie naszych roszczeń finansowych.

  9.      Ewentualne zmiany i/albo przetwarzanie towaru z zastrzeżeniem prawa własności klient stale wykonuje dla nas, bez powstawania dla nas z tego tytułu jakichś zobowiązań. Przy przetwarzaniu, łączeniu albo mieszaniu towaru z zastrzeżeniem prawa własności z innymi przedmiotami, które do nas nie należą, nabywamy udział współwłasnościowy w nowej rzeczy w stosunku wartości towaru z zastrzeżeniem prawa własności (zgodnie z końcową sumą na fakturze łącznie z VAT) do zwiększonej wartości przetwarzanego przedmiotu w chwili przetwarzania, połączenia albo zmieszania. Jeżeli wyłącznym właścicielem nowej rzeczy staje się klient, zawieramy porozumienie, że przyzna on nam udział współwłasnościowy w nowej rzeczy w stosunku wartości naszego przetwarzanego, ewentualnie połączonego lub zmieszanego towaru z zastrzeżeniem prawa własności (zgodnie z końcową sumą na fakturze łącznie z VAT) do innych przetwarzanych, ewentualnie połączonych lub zmieszanych przedmiotów i nieodpłatnie nam go przechowa.

  10.    Jeżeli towar z zastrzeżeniem prawa własności sprzedaje się dalej razem z innymi przedmiotami – bez względu na to, czy bez albo po przetwarzaniu, połączeniu lub zmieszaniu – obowiązuje wyżej wymienione porozumienie o przekazaniu z góry tylko w wysokości wartości naszego towaru z zastrzeżeniem prawa własności (zgodnie z końcową sumą na fakturze łącznie z VAT), który razem z innymi przedmiotami jest dalej sprzedawany.

  11.    Dla zabezpieczenia naszych należności w powyższym znaczeniu, klient przekaże również takie należności, które powstaną dla niego od osoby trzeciej przez połączenie towaru z zastrzeżeniem prawa własności z działką.

  12.    W przypadku globalnej cesji roszczenia, które były nam przekazane przez klienta w znaczeniu punktów 8. do 11., muszą być wyraźnie wydzielone.

  13.    Jeżeli klient działa niezgodnie z umową, przede wszystkim spóźnia się z zapłatą albo zastawia zapłatę, również w przypadku protestu czeku, złożenia wniosku o rozpoczęcie postępowania upadłościowego na majątek klienta albo zbliżonego postępowania związanego z oddłużeniem, upoważnienia klienta do dysponowania towarem z zastrzeżeniem prawa własności i inkasowania należności za odstąpienie, prawo to zanika. Takie samo postanowienie obowiązuje w przypadku, jeżeli są nam znane inne okoliczności, które mogłyby być przyczyną uzasadnionych wątpliwości co do zdolności płatniczej klienta, ewentualnie obawy o zapewnienie naszych roszczeń finansowych.

  14.    W przypadkach wymienionych w punkcie 13. jesteśmy upoważnieni, po wysłaniu upomnienia i ustaleniu dodatkowego, proporcjonalnego terminu zapłacenia ceny umownej – jeżeli termin upłynie bez naprawienia sytuacji – odebrać z powrotem towar z zastrzeżeniem prawa własności. W przypadku złożenia wniosku o rozpoczęcie postępowania upadłościowego na majątek klienta, jesteśmy jednak upoważnieni do natychmiastowego odstąpienia od umowy i domagania się natychmiastowego zwrotu towaru z zastrzeżeniem prawa własności. W przypadku, gdy wymagamy zwrotu, klient ma obowiązek bezzwłocznego wydania nam towaru z zastrzeżeniem prawa własności. Ze zwrotem towaru wiąże się odstąpienie od umowy. Zwrócony towar z zastrzeżeniem prawa własności mamy prawo dalej sprzedać. Zysk ze sprzedaży towaru zostanie wykorzystany na pokrycie zobowiązań klienta – po odliczeniu proporcjonalnych kosztów sprzedaży.

  15.    W przypadkach wymienionych w punkcie 13. jesteśmy upoważnieni domagać się, aby klient informował nas o przekazanych należnościach i ich dłużnikach. Klient musi udostępnić nam na żądanie dane niezbędne do inkasowania przekazanych należności, wydać nam odpowiednie dokumenty i dane dłużników (osób trzecich) i informować o przekazaniu. Klient ma przede wszystkim obowiązek przekazać nam w tym przypadku nazwy i adresy dłużników (osób trzecich) i wysokość należności razem z datą wystawienia faktury. W przeciwnym razie będziemy upoważnieni do przekazania dłużnikom (osobom trzecim) zawiadomienia o przekazaniu.

  16.   Zobowiązujemy się, że gwarancje przysługujące nam na podstawie wyżej wymienionych uwolnimy na wniosek klienta w przypadku, gdy możliwa do wykorzystania wartość gwarancji przekroczy nasze zabezpieczone należności z tytułu transakcji handlowych z klientem, jeżeli nie były jeszcze pokryte, o 10% lub więcej. Gwarancje, które uwolnimy, wybierzemy zgodnie z naszą własną opinią.

  17.    Przy dostawach do krajów, w których obowiązuje inny porządek prawny, w których zmiana wyłączności praw własności nie zapewnia takiego samego zabezpieczenia, jak w SRN, klient zapewnia nam odpowiednie zabezpieczenie. Jeżeli potrzebne są dalsze działania, to klient zrobi wszystko w celu, aby firmie Zimmer GmbH bezzwłocznie zapewnić takie prawo do zabezpieczenia. Klient będzie uczestniczyć we wszystkich działaniach, które są nam potrzebne i konieczne do zapewnienia skuteczności i wykonalności tych praw dotyczących zabezpieczenia.

 

§ 16: Wykorzystanie oprogramowania

Jeżeli częścią dostawy jest oprogramowanie, to nie udzielamy klientowi wyłącznego prawa do korzystania z dostarczonego oprogramowania łącznie z jego dokumentacją. Oprogramowanie udostępniamy mu – wyłącznie – do użytkowania z właściwym przedmiotem dostawy. To zezwolenie nie podlega przeniesieniu. Klient nie może udostępnić prawa użytkowania osobom trzecim. Wykorzystywanie oprogramowania w wielu systemach jest zabronione. Klient może kopiować oprogramowanie, przerabiać je, przenosić albo zmieniać z kodu obiektu na kod źródłowy tylko w zakresie dopuszczalnym ustawowo (§§ 69a i kolejne Prawa autorskiego). Klient nie może usuwać, ani zmieniać bez naszej wcześniejszej zgody istniejących danych o producencie, przede wszystkim znaków autorskich i rejestracyjnych, jak na przykład numer rejestracji oprogramowania. Pozostałe prawa dotyczące oprogramowania i dokumentacji łącznie z kopiami przysługują nadal firmie Zimmer GmbH, ewentualnie dostawcom oprogramowania.

 

§ 17: Ochrona danych; zgoda klienta

 1. Zastrzeżenie zgodnie z § 33 Federalnej ustawy o ochronie danych:

Dane niezbędne do realizacji zamówienia, przede wszystkim nazwa i adres/siedziba klienta są u nas elektronicznie przetwarzane i wykorzystywane przy realizacji zamówienia, przede wszystkim przy komunikacji z klientem, ewentualnie przy przetwarzaniu właściwych zapytań klienta, a nasza firma korzysta z nich również do celów reklamowych (wysyłanie materiałów reklamowych, rozsyłanie prospektów, itp.). Dane umowne są dalej wykorzystywane przy ewentualnym sprawdzaniu wypłacalności. Przy przechowywaniu i przetwarzaniu danych klienta ściśle przestrzegamy postanowień Ustawy o ochronie danych.

2. Zgoda klienta
Przez wysłanie zapytania do naszej firmy, najpóźniej jednak przez zawarcie umowy, klient wyraża swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z punktem 1. Klient ponadto wyraża swoją zgodę na to, żeby jego dane w przypadku, jeżeli będzie działać niezgodnie z umową, zostały udostępnione tym firmom i osobom, które upoważnimy do zabezpieczenia naszych własnych należności i praw. Klient ponadto zgadza się z tym, aby upoważniona przez nas firma zapewniająca usługi pocztowe zawiadomiła o właściwym adresie klienta, gdyby przesyłka pocztowa nie mogła być doręczona na dotychczas znany adres (§ 5 Dyrektywy o ochronie danych w usługach pocztowych). Swoją zgodę na wyżej wymienione przechowywanie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych, klient może odwołać w każdej chwili. O skasowanie danych też może wnioskować w każdej chwili. Klient jest upoważniony w każdej chwili wnioskować o informacje o danych, które przechowujemy o jego osobie, o ich pochodzeniu i odbiorcach i o korzystaniu z danych do tych celów.

 

§ 18: Obowiązujące prawo; język umowy, siedziba sądu, miejsce wykonania

1.   Niniejsze Warunki handlowe i warunki dostawy, jak i wszystkie stosunki prawne wynikające z umowy między klientem, a firmą Zimmer GmbH podlegają prawu SRN z wyjątkiem Konwencji ONZ o umowach dotyczących międzynarodowego kupna towaru.

2. Językiem umowy jest język niemiecki.

3. Miejscem realizacji wszystkich zobowiązań umownych stron, wynikających ze stosunku umownego jest siedziba firmy Zimmer GmbH w 77866 Rheinau

4. Miejscem właściwości sądu dla wszystkich sporów prawnych wynikających ze stosunku umownego, jego powstania i ważności – dla obu stron umowy i tej umowy – jest sąd właściwy dla siedziby firmy Zimmer GmbH. Jesteśmy jednak upoważnieni do zdecydowania o złożeniu pozwu w sądzie w miejscu siedziby klienta, jak i w którymkolwiek innym, dopuszczalnym sądzie.

 

§ 19: Częściowa nieważność

Gdyby któreś z postanowień tych Warunków handlowych i warunków dostawy albo postanowień w ramach innych porozumień między nami, a klientem było całkowicie albo częściowo nieskuteczne, albo niewykonalne, albo stało się takim, ewentualnie gdyby niniejsze Warunki handlowe i warunki dostawy miały luki, to pozostałe postanowienia albo porozumienia pozostają obowiązujące. W miejsce nieskutecznego albo niewykonalnego postanowienia uważa się za uzgodnione takie skuteczne albo wykonalne postanowienie, które w największym stopniu odpowiada celowi nieskutecznego albo niewykonalnego postanowienia. W przypadku luk prawnych uważa się za uzgodnione takie postanowienie, które odpowiada temu celowi, w którym niniejsze Warunki handlowe i warunki dostawy zostały ustalone, jeżeli strony umowy spraw spornych nie zastrzegły od samego początku.