Priemyselné tlmiče PowerStop

PowerStop

Priemyselné tlmiče nárazov značky PowerStop sa vyznačujú jedinečnou technológiou skrutkovitej drážky. Na rozdiel od pôvodných priemyselných tlmičov so škrtiacimi otvormi sa tu presné tlmenie bez výkyvov uskutočňuje zužujúcou sa skrutkovou drážkou. PowerStop vďaka tomu dosiahne maximálne pohltenie energie na najmenšom priestore.

Naše know-how – vaše výhody:

 • Najvyššia kvalita pre najextrémnejšie požiadavky a zaťaženia
 • Vysoké pohltenie energie vďaka maximálnemu využitiu v každej polohe piestu
 • Presné brzdenie bez výkyvov vďaka neustále sa zužujúcej skrutkovitej drážke
 • Malé opotrebovanie vďaka hydrostatickému vedeniu piestu
 • Vysoká prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť
 • Ochrana proti korózii vďaka použitiu nerezovej ocele
 • Individuálne dimenzovanie riešení prispôsobených zákazníkovi

 

Prehľad typových radov

High Energy

 • Riešenie High End: Vysoké pohlcovanie energie pri vysokých časoch státia
 • Priemer závitu: M4 až M45
 • Stupeň tvrdosti: Supersoft W, Soft S, Medium M, Hard H
 • Hlava: bez oceľovej hlavy, s ňou, s plastovou hlavou, s vlnovcom
 • Pohltenie energie na jeden zdvih: 0,5 – 2800 Nm
 • Ochrana proti korózii vďaka nehrdzavejúcej oceli
 • Použitie v tlakovej komore až do 10 barov
 • Vyrovnávanie objemu: Pružina

[ 1 ] teleso (z nerezovej ocele)
[ 2 ] Zawór zwrotny
[ 3 ] tlmiaci piest so skrutkovitou drážkou
[ 4 ] oporné puzdro
[ 5 ] vratná pružina
[ 6 ] piestna tyč (z nerezovej ocele)
[ 7 ] Vyrovnávanie objemu (pružina)
[ 8 ] zásobník rezervného oleja
[ 9 ] nízkotlaková komora
[ 10 ] vysokotlaková komora

 

Standard Energy

 • Štandardný variant: pohlcovanie energie na štandardnej úrovni pri bežných časoch státia
 • Priemer závitu: M8 až M45
 • Stupeň tvrdosti: Soft S, Medium M, Hard H
 • Hlava: bez oceľovej hlavy, s ňou, s plastovou hlavou
 • Pohltenie energie na jeden zdvih: 1,5 – 350 Nm
 • Ochrana proti korózii vďaka nehrdzavejúcej oceli
 • Nie je možné použiť v tlakovej komore
 • Vyrovnávanie objemu: Ľahčený kaučuk
[ 1 ] teleso (z nerezovej ocele)
[ 2 ] Zawór zwrotny
[ 3 ] vratná pružina
[ 4 ] vysokotlaková komora
[ 5 ] tlmiaci piest so skrutkovitou drážkou
[ 6 ] piestna tyč (z nerezovej ocele)
[ 7 ] Vyrovnávanie objemu (ľahčený kaučuk)
[ 8 ] nízkotlaková komora

 

Funkčný priebeh

1. Základná poloha

Spätný ventil otvorený a vysokotlaková komora naplnená hydraulickým médiom (olejom)

2. Zasunutie s tlmením

Externá sila, resp. kinetická energia zasunie piestnu tyč s piestom

 • Nárast tlaku vo vysokotlakovej komore
 • Spätný ventil sa zatvorí
 • Olej preteká z vysokotlakovej komory cez skrutkovitú drážku do nízkotlakovej komory a zásobníka rezervného oleja
 • Pôsobenie škrtenia skrutkovej drážky
 • Účinkom škrtenia sa na zdvihu vytvára sila (tlmiaca sila, resp, podporná sila), ktorá pôsobí proti pohybu piestu
 • Trením priškrteného prúdenia oleja sa kinetická energia premieňa na teplo (hydraulické tlmenie), pričom sa premení 100 % pohybovej energie
 • Objem zasúvanej piestnej tyče sa kompenzuje kompresiou vyrovnávania objemu

3. Vrátanie do pôvodnej polohy

Odobratie externej sily z piestnej tyče

 • Vratná pružina zasunie späť piestnu tyč s piestom
 • Spätný ventil sa otvorí pre rýchly spätný tok oleja
 • Olej tečie z nízkotlakovej komory cez spätný ventil späť do vysokotlakovej komory

 

Know-how

Priemyselné tlmiče PowerStop

Mechanizmus škrtenia

 

Pôvodné priemyselné tlmiče

Mechanizmus škrtenia

Technológia skrutkovitej drážky ako tlmiaci princíp. Pri priemyselných tlmičoch PowerStop sa pripraví potrebný účinok škrtenia prostredníctvom obmotanej, zužujúcej sa skrutkovej drážky, ktorý je potrebný na optimálne tlmenie bez výkyvu.

 

Pri pôvodných tlmičoch konvenčnej konštrukcie sa účinok škrtenia potrebný na tlmenie v drážke dimenzovaných škrtiacich otvorov pripraví postupne a bez výkyvov.

 

Charakteristika škrtenia

Skrutková drážka sa zužuje do hĺbky smerom nahor. Pri klesavom pieste klesá výstupná hrana pôsobiaca na prierez drážky. Plynulým priebehom hĺbky skrutkovej drážky sa vytvára nepretržité pohlcovanie plochy škrtenia. Vďaka tomu sa tlmič hodí pre rýchlosti nižšie ako zdvih a piest je optimálne vyťažený v každej polohy pre maximálnu kapacitu pohltenia energie. Okrem toho sa zníži namáhanie oleja na minimum.

 

 

Charakteristika škrtenia

Pohybujúci sa piest zatvára škrtiace otvory v smere zdvihu, čím sa postupne zmenšuje prierez drážky. Vytvára sa nespojité dimenzovanie škrtiacej plochy. Vďaka tomu sa tlmič sa len pre určitú plochu prispôsobí rýchlosti zmenšujúcou sa zdvihom. Okrem toho sa olej silno namáha pre nutnú dlhšiu trasu.

Krivka tlmiča

Z trvalej charakteristiky vyplýva takmer ideálna krivka sily a zdvihu takmer bez výkyvov. Zabránenie výkyvom pri tlmení šetrí nielen dané komponenty a zariadenia, ale postará sa aj o zabrzdenie pohyblivej masy bez trenia.

 

 

Krivka tlmiča

Charakteristika sily a zdvihu sa vyznačuje stupňovitou, nespojitou charakteristikou škrtenia, v dôsledku čoho vznikajú výkyvy pri priebehu sily. To zas vedie k vibráciám, čomu sa má zabrániť práve pomocou tlmiča nárazov.

Hydrostatické vedenie piesta

Technológia skrutkovej drážky zabezpečuje okrem tlmenia bez trenia aj hydrostatický pohyb piestu bez trenia. Počas celkového zdvihu sa vďaka oleju skrutkovej drážky nachádza medzi piestom a plochou. Relatívne pohyblivé časti sú oddelené kĺzavým filtrom, ktorý minimalizuje trenie. To garantuje vysokú spoľahlivosť.

   

 

Know-how

Funkcia

Priemyselný tlmič pohlcuje energiu pohyblivej masy a premieňa pritom všetku kinetickú energiu trením vnútorného prúdenia oleja na teplo (hydraulické tlmenie).

Stupeň tvrdosti

 • Stupeň tvrdosti hydraulického tlmiča predstavuje oblasť rýchlosti nárazu, pre ktorú je tento optimálne dimenzovaný. V tomto rozsahu rýchlosti dosiahne tlmič svojho maximálneho pohltenia energie na zdvih.
 • Pod minimálnou rýchlosťou funguje tlmič s redukovanou kapacitou pohltenia energie vďaka nižšiemu účinku škrtenia.
 • Nad maximálnou rýchlosťou nárazu hrozí riziko odrazenia. To znamená, že masa sa pri náraze mierne nadvihne, resp. odpruží, keďže olej na mieste škrtenia nemôže odtekať dostatočne rýchlo.
 • Čím mäkší stupeň tvrdosti, tým vyšší rozsah rýchlosti. To znamená, že od stupňa „Hard" po stupeň „Soft" stúpa optimálna rýchlosť nárazu.

Charakteristika krivky tlmiča

 • Štandardne ukazujú jednotlivé stupne tvrdosti tendenčne nasledovnú charakteristiku v krivke tlmiča silu nad zdvihom.
 • Charakteristika závisí od škrtenia rýchlosti nárazu, a tak je možné zadať ju len tendenčne.

 

 

Produktový kľúč

Výber tlmičov

podľa závitu, série, zdvihu, stupňa tvrdosti a hlavy

M25x1.5 R L M S

Závit

"M25..." Menovitý priemer závitu

"...x1.5" Stúpanie závitu

Rad

-- High-Energy

R Standard Energy

Zdvih

-- Štandardný zdvih

L Dlhý zdvih

Stupeň tvrdosti

W Supersoft

S Soft

M Medium

H Hard

Hlava

-- bez hlavy

S montované s tlmiacou hlavou

K montované s plastovou hlavou

B montované s vlnovcom

 

Poznámky:

 • Dodanie vrátane oceľovej skrutky na jednoduchú a bezpečnú montáž.
 • Stupeň tvrdosti udáva rýchlostný rozsah (od stupňa tvrdosti W po H: tvrdosť stúpa, rýchlosť klesá).
 • Pohltenie energie a rýchlosť nárazu je možné zistiť prostredníctvom pomocníka výberu tlmičov online na www.zimmer-group.com/pdti alebo vo formulároch a výpočtoch v prílohe.

Tlmiaca hlava:

Oceľová hlavica (S)
Pomocou oceľovej hlavy sa vďaka zväčšenej plochy zníži plošný tlak pri náraze.
Oceľová hlava sa väčšinou používa pri mäkkých protiľahlých materiáloch.

Plastová hlavica (K)
Na dodatočné zníženie vznikajúceho hluku sa odporúča plastová hlava.

Vlnovec (B)
Vlnovec z PTFE (teflónu):

 • ponúka vysokú ochranu pri použití v znečistenom prostredí
  Kvapaliny ako napríklad chladiaci a čistiaci prostriedok napr. proti špine a trieskam.
 • pri použití v čistom priestore bráni vniknutiu častí do čistého priestoru tlmiču

 

Príslušenstvo

Kontramatica

Dostupné pre M4-M45

Kontramatica z ocele
S každým tlmičom sa dodáva matica s poniklovanej ocele. Pri montáži do otvoru bez závitu je potrebné použiť dodatočnú maticu.

Kontramatica z ušľachtilej ocele
Matica z ušľachtilej ocele ponúka zvýšenú ochranu proti korózii.

 

Dorazové puzdro

Dostupné pre M6-M45

Tlmič PowerStop sa nesmie používať ako pevný doraz. Odporúča sa použiť dorazové puzdro. Koncový doraz sa tak môže individuálne nastaviť naskrutkovaním puzdra na vonkajší závit tlmiča pomocou dodatočnej kontramatice. Dorazové puzdro, vrátane dodatočnej kontramatice, je z nerezovej ocele.

Zvieracia príruba

Dostupné pre M6-M45

Na zjednodušené pripevnenie tlmiča ku konštrukcii je možné použiť zvieraciu prírubu. Tlmič sa pripevní v zaskrutkovanom stave so zvieracou prírubou pomocou dodaných skrutiek a upevní sa na konštrukciu, takže kontramatica nie je potrebná.

Vedenie piestnice / utesňovací adaptér

Dostupné pre M10-M45

S týmto produktom pozostávajúcim z piestnej tyče z nehrdzavejúcej ocele sa splnia dve požiadavky naraz:

Vedenie piestnice
Ak sa na tlmič prostredníctvom systému privádza vyšší uhol nárazu ako je prípustná chyba v súosovosti 2°, musí sa použiť vedenie piestnice. Prípustný uhol nárazu sa tak zvýši až na 30°.

Utesňovací adaptér
Pri zvýšenom znečistení sa odporúča použitie utesňovacieho adaptéra. Pripojením zásobovania stlačeným vzduchom sa tlmič chráni pred vniknutím častíc nečistôt prostredníctvom vzduchového vankúša. Táto voliteľná možnosť je k dispozícii len pre sériu High Energy.

Chladiaca matica

Dostupné pre M10-M45

Aby sa prevádzková teplota tlmičov PowerStop 70 °C neprekročila ani pri krátkych dobách cyklov, môže sa použitím chladiacej matice z hliníka zväčšujúcej povrch zvýšiť absorpcia energie za jednu hodinu (pri okolitej teplote 20 °C) až 1,5násobne. Tak je možné dosiahnuť kratšie doby taktu.

 

Použitie

Lineárne valce

 

Otočná jednotka

 

Osádzací automat

 

Vlastnosti valcovej hlavy

 

Špeciálne riešenia

Tlmiče paletových obehových systémov

 • Špeciálne prispôsobené na použitie s intenzívne variabilnými pohyblivými masami a/alebo rýchlosťami, pričom je ale možné dosiahnuť vždy všetky koncové polohy.
 • Integrované spínače ventilov umožňujú pokrytie veľkého rozsahu energie a rýchlosti samostatným prispôsobením, aby sa masa dostala do koncovej polohe
 • Ideálne na použitie v paletovom obehovom systéme.

Tlmiče núdzového zastavenia pre ťažké náklady

 • Špeciálne zákaznícke riešenie pre robotické portálové zariadenia.
 • Tlmiče z povrstvenej ocele s absorpciou energie 6 500 N na jeden zdvih.
 • Tlmič sa vyznačuje tlmeným zdvihom 100 mm a vonkajším priemerom 60 mm.

Tlmiče posuvných dverí

 • Špeciálne zákaznícke riešenie pre sklené posuvné dvere.
 • Tlmiče z veľmi pevného hliníka s absorpciou energie 100 Nm na jeden zdvih.
 • Tlmič sa vyznačuje tlmeným zdvihom 30 mm a vonkajším priemerom 20 mm.

Nastaviteľný tlmič

 • Ručne nastaviteľný stupeň tvrdosti (rýchlostný rozsah).
 • Kombinácia technológie skrutkovitej drážky s nastaviteľným obtokovým otvorom.
 • Individuálne prispôsobenie na rôzne rozsahy zaťaženia.

Tlmiče núdzového zastavenia I-Class

 • Inteligentné riešenie pre aplikácie s núdzovým zastavením, pri ktorých sa tlmič trvalo aktivuje, ale tlmenie sa vykonáva len v núdzovom prípade.
 • Vyvolanie tlmenia až od určitej prednastavenej rýchlosti.
 • Napríklad pri použití na osiach v obrábacích strojoch, ktoré počas obrábania obrobku nepotrebujú žiadne tlmenie, ale v prípade núdzového vypnutia sa pohybujú v zrýchlenom chode.

Dvojité tlmenie ako príslušenstvo

 • Montáž tlmičov do príslušenstva dvojitého tlmenia umožňuje obsluhu tlmičov z oboch strán.
 • Riešenie šetriace priestor a náklady vytvára z jednoduchého tlmiča dvojitý.

 

 

 • Priemyselné tlmiče

  Serie

  Najvyššia kvalita pre najextrémnejšie požiadavky a zaťaženia

  Vysoký príkon vďaka maximálnemu využitiu v každej polohe piesta

  Presné brzdenie bez výkyvov vďaka neustále sa zužujúcej skrutkovitej drážke

  Malé opotrebovanie vďaka hydrostatickému vedeniu piesta

  Dlhšia životnosť a vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka olejovej rezerve

  Použiteľnosť v tlakovej komore až do 10 bar (platí len pre variant High Energy)

  Montážna veľkosť: M6X0.5
  Č. objednávkyVariantPrevedenieMaximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzkeMaximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke
  M6X0.5HHIGH ENERGYohne Kopf1.5 J3200 JH
  M6X0.5HKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf1.5 J3200 JH
  M6X0.5HSHIGH ENERGYmit Stahlkopf1.5 J3200 JH
  M6X0.5MHIGH ENERGYohne Kopf1.5 J3200 JH
  M6X0.5MKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf1.5 J3200 JH
  M6X0.5MSHIGH ENERGYmit Stahlkopf1.5 J3200 JH
  M6X0.5SHIGH ENERGYohne Kopf1.5 J3200 JH
  M6X0.5SKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf1.5 J3200 JH
  M6X0.5SSHIGH ENERGYmit Stahlkopf1.5 J3200 JH
  Montážna veľkosť: M8X0.75
  Č. objednávkyVariantPrevedenieMaximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzkeMaximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke
  M8X0.75HHIGH ENERGYohne Kopf4 J9000 JH
  M8X0.75HKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf4 J9000 JH
  M8X0.75HSHIGH ENERGYmit Stahlkopf4 J9000 JH
  M8X0.75MHIGH ENERGYohne Kopf4 J9000 JH
  M8X0.75MKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf4 J9000 JH
  M8X0.75MSHIGH ENERGYmit Stahlkopf4 J9000 JH
  M8X0.75RHSTANDARD ENERGYohne Kopf1.5 J5000 JH
  M8X0.75RHKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf1.5 J5000 JH
  M8X0.75RHSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf1.5 J5000 JH
  M8X0.75RMSTANDARD ENERGYohne Kopf1.5 J5000 JH
  M8X0.75RMKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf1.5 J5000 JH
  M8X0.75RMSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf1.5 J5000 JH
  M8X0.75RSSTANDARD ENERGYohne Kopf1.5 J5000 JH
  M8X0.75RSKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf1.5 J5000 JH
  M8X0.75RSSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf1.5 J5000 JH
  M8X0.75SHIGH ENERGYohne Kopf3 J8000 JH
  M8X0.75SKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf3 J8000 JH
  M8X0.75SSHIGH ENERGYmit Stahlkopf3 J8000 JH
  Montážna veľkosť: M8X1
  Č. objednávkyVariantPrevedenieMaximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzkeMaximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke
  M8X1HHIGH ENERGYohne Kopf4 J9000 JH
  M8X1HKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf4 J9000 JH
  M8X1HSHIGH ENERGYmit Stahlkopf4 J9000 JH
  M8X1MHIGH ENERGYohne Kopf4 J9000 JH
  M8X1MKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf4 J9000 JH
  M8X1MSHIGH ENERGYmit Stahlkopf4 J9000 JH
  M8X1RHSTANDARD ENERGYohne Kopf1.5 J5000 JH
  M8X1RHKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf1.5 J5000 JH
  M8X1RHSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf1.5 J5000 JH
  M8X1RMSTANDARD ENERGYohne Kopf1.5 J5000 JH
  M8X1RMKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf1.5 J5000 JH
  M8X1RMSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf1.5 J5000 JH
  M8X1RSSTANDARD ENERGYohne Kopf1.5 J5000 JH
  M8X1RSKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf1.5 J5000 JH
  M8X1RSSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf1.5 J5000 JH
  M8X1SHIGH ENERGYohne Kopf3 J8000 JH
  M8X1SKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf3 J8000 JH
  M8X1SSHIGH ENERGYmit Stahlkopf3 J8000 JH
  Montážna veľkosť: M10X1
  Č. objednávkyVariantPrevedenieMaximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzkeMaximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke
  M10X1HHIGH ENERGYohne Kopf12 J20000 JH
  M10X1HKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf12 J20000 JH
  M10X1HSHIGH ENERGYmit Stahlkopf12 J20000 JH
  M10X1MHIGH ENERGYohne Kopf12 J20000 JH
  M10X1MKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf12 J20000 JH
  M10X1MSHIGH ENERGYmit Stahlkopf12 J20000 JH
  M10X1RHSTANDARD ENERGYohne Kopf3 J8000 JH
  M10X1RHKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf3 J8000 JH
  M10X1RHSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf3 J8000 JH
  M10X1RMSTANDARD ENERGYohne Kopf3 J8000 JH
  M10X1RMKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf3 J8000 JH
  M10X1RMSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf3 J8000 JH
  M10X1RSSTANDARD ENERGYohne Kopf3 J8000 JH
  M10X1RSKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf3 J8000 JH
  M10X1RSSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf3 J8000 JH
  M10X1SHIGH ENERGYohne Kopf10 J18000 JH
  M10X1SKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf10 J18000 JH
  M10X1SSHIGH ENERGYmit Stahlkopf10 J18000 JH
  M10X1WHIGH ENERGYohne Kopf4 J9000 JH
  M10X1WKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf4 J9000 JH
  M10X1WSHIGH ENERGYmit Stahlkopf4 J9000 JH
  Montážna veľkosť: M12X1
  Č. objednávkyVariantPrevedenieMaximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzkeMaximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke
  M12X1HHIGH ENERGYohne Kopf18 J33000 JH
  M12X1HBHIGH ENERGYmit Faltenbalg18 J33000 JH
  M12X1HKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf18 J33000 JH
  M12X1HSHIGH ENERGYmit Stahlkopf18 J33000 JH
  M12X1MHIGH ENERGYohne Kopf18 J33000 JH
  M12X1MBHIGH ENERGYmit Faltenbalg18 J33000 JH
  M12X1MKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf18 J33000 JH
  M12X1MSHIGH ENERGYmit Stahlkopf18 J33000 JH
  M12X1RHSTANDARD ENERGYohne Kopf9 J20000 JH
  M12X1RHKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf9 J20000 JH
  M12X1RHSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf9 J20000 JH
  M12X1RMSTANDARD ENERGYohne Kopf9 J20000 JH
  M12X1RMKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf9 J20000 JH
  M12X1RMSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf9 J20000 JH
  M12X1RSSTANDARD ENERGYohne Kopf9 J20000 JH
  M12X1RSKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf9 J20000 JH
  M12X1RSSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf9 J20000 JH
  M12X1SHIGH ENERGYohne Kopf16 J30000 JH
  M12X1SBHIGH ENERGYmit Faltenbalg16 J30000 JH
  M12X1SKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf16 J30000 JH
  M12X1SSHIGH ENERGYmit Stahlkopf16 J30000 JH
  M12X1WHIGH ENERGYohne Kopf10 J18000 JH
  M12X1WBHIGH ENERGYmit Faltenbalg10 J18000 JH
  M12X1WKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf10 J18000 JH
  M12X1WSHIGH ENERGYmit Stahlkopf10 J18000 JH
  Montážna veľkosť: M14X1
  Č. objednávkyVariantPrevedenieMaximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzkeMaximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke
  M14X1HHIGH ENERGYohne Kopf32 J50000 JH
  M14X1HKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf32 J50000 JH
  M14X1HSHIGH ENERGYmit Stahlkopf32 J50000 JH
  M14X1MHIGH ENERGYohne Kopf32 J50000 JH
  M14X1MKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf32 J50000 JH
  M14X1MSHIGH ENERGYmit Stahlkopf32 J50000 JH
  M14X1RHSTANDARD ENERGYohne Kopf20 J35000 JH
  M14X1RHKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf20 J35000 JH
  M14X1RHSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf20 J35000 JH
  M14X1RMSTANDARD ENERGYohne Kopf20 J35000 JH
  M14X1RMKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf20 J35000 JH
  M14X1RMSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf20 J35000 JH
  M14X1RSSTANDARD ENERGYohne Kopf20 J35000 JH
  M14X1RSKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf20 J35000 JH
  M14X1RSSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf20 J35000 JH
  M14X1SHIGH ENERGYohne Kopf30 J45000 JH
  M14X1SKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf30 J45000 JH
  M14X1SSHIGH ENERGYmit Stahlkopf30 J45000 JH
  M14X1WHIGH ENERGYohne Kopf18 J33000 JH
  M14X1WKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf18 J33000 JH
  M14X1WSHIGH ENERGYmit Stahlkopf18 J33000 JH
  Montážna veľkosť: M14X1.5
  Č. objednávkyVariantPrevedenieMaximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzkeMaximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke
  M14X1.5HHIGH ENERGYohne Kopf32 J50000 JH
  M14X1.5HBHIGH ENERGYmit Faltenbalg32 J50000 JH
  M14X1.5HKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf32 J50000 JH
  M14X1.5HSHIGH ENERGYmit Stahlkopf32 J50000 JH
  M14X1.5MHIGH ENERGYohne Kopf32 J50000 JH
  M14X1.5MBHIGH ENERGYmit Faltenbalg32 J50000 JH
  M14X1.5MKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf32 J50000 JH
  M14X1.5MSHIGH ENERGYmit Stahlkopf32 J50000 JH
  M14X1.5RHSTANDARD ENERGYohne Kopf20 J35000 JH
  M14X1.5RHKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf20 J35000 JH
  M14X1.5RHSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf20 J35000 JH
  M14X1.5RMSTANDARD ENERGYohne Kopf20 J35000 JH
  M14X1.5RMKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf20 J35000 JH
  M14X1.5RMSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf20 J35000 JH
  M14X1.5RSSTANDARD ENERGYohne Kopf20 J35000 JH
  M14X1.5RSKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf20 J35000 JH
  M14X1.5RSSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf20 J35000 JH
  M14X1.5SHIGH ENERGYohne Kopf30 J45000 JH
  M14X1.5SBHIGH ENERGYmit Faltenbalg30 J45000 JH
  M14X1.5SKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf30 J45000 JH
  M14X1.5SSHIGH ENERGYmit Stahlkopf30 J45000 JH
  M14X1.5WHIGH ENERGYohne Kopf18 J33000 JH
  M14X1.5WBHIGH ENERGYmit Faltenbalg18 J33000 JH
  M14X1.5WKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf18 J33000 JH
  M14X1.5WSHIGH ENERGYmit Stahlkopf18 J33000 JH
  Montážna veľkosť: M20X1.5
  Č. objednávkyVariantPrevedenieMaximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzkeMaximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke
  M20X1.5HHIGH ENERGYohne Kopf80 J80000 JH
  M20X1.5HBHIGH ENERGYmit Faltenbalg80 J80000 JH
  M20X1.5HKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf80 J80000 JH
  M20X1.5HSHIGH ENERGYmit Stahlkopf80 J80000 JH
  M20X1.5MHIGH ENERGYohne Kopf80 J80000 JH
  M20X1.5MBHIGH ENERGYmit Faltenbalg80 J80000 JH
  M20X1.5MKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf80 J80000 JH
  M20X1.5MSHIGH ENERGYmit Stahlkopf80 J80000 JH
  M20X1.5RHSTANDARD ENERGYohne Kopf32 J40000 JH
  M20X1.5RHKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf32 J40000 JH
  M20X1.5RHSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf32 J40000 JH
  M20X1.5RMSTANDARD ENERGYohne Kopf32 J40000 JH
  M20X1.5RMKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf32 J40000 JH
  M20X1.5RMSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf32 J40000 JH
  M20X1.5RSSTANDARD ENERGYohne Kopf32 J40000 JH
  M20X1.5RSKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf32 J40000 JH
  M20X1.5RSSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf32 J40000 JH
  M20X1.5SHIGH ENERGYohne Kopf70 J70000 JH
  M20X1.5SBHIGH ENERGYmit Faltenbalg70 J70000 JH
  M20X1.5SKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf70 J70000 JH
  M20X1.5SSHIGH ENERGYmit Stahlkopf70 J70000 JH
  M20X1.5WHIGH ENERGYohne Kopf35 J40000 JH
  M20X1.5WBHIGH ENERGYmit Faltenbalg35 J40000 JH
  M20X1.5WKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf35 J40000 JH
  M20X1.5WSHIGH ENERGYmit Stahlkopf35 J40000 JH
  Montážna veľkosť: M20X1.5L
  Č. objednávkyVariantPrevedenieMaximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzkeMaximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke
  M20X1.5LMHIGH ENERGYohne Kopf120 J120000 JH
  M20X1.5LMKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf120 J120000 JH
  M20X1.5LMSHIGH ENERGYmit Stahlkopf120 J120000 JH
  M20X1.5LSHIGH ENERGYohne Kopf100 J100000 JH
  M20X1.5LSKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf100 J100000 JH
  M20X1.5LSSHIGH ENERGYmit Stahlkopf100 J100000 JH
  Montážna veľkosť: M25X1.5
  Č. objednávkyVariantPrevedenieMaximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzkeMaximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke
  M25X1.5HHIGH ENERGYohne Kopf210 J120000 JH
  M25X1.5HBHIGH ENERGYmit Faltenbalg210 J120000 JH
  M25X1.5HKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf210 J120000 JH
  M25X1.5HSHIGH ENERGYmit Stahlkopf210 J120000 JH
  M25X1.5MHIGH ENERGYohne Kopf210 J120000 JH
  M25X1.5MBHIGH ENERGYmit Faltenbalg210 J120000 JH
  M25X1.5MKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf210 J120000 JH
  M25X1.5MSHIGH ENERGYmit Stahlkopf210 J120000 JH
  M25X1.5RHSTANDARD ENERGYohne Kopf90 J80000 JH
  M25X1.5RHKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf90 J80000 JH
  M25X1.5RHSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf90 J80000 JH
  M25X1.5RMSTANDARD ENERGYohne Kopf90 J80000 JH
  M25X1.5RMKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf90 J80000 JH
  M25X1.5RMSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf90 J80000 JH
  M25X1.5RSSTANDARD ENERGYohne Kopf90 J80000 JH
  M25X1.5RSKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf90 J80000 JH
  M25X1.5RSSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf90 J80000 JH
  M25X1.5SHIGH ENERGYohne Kopf190 J100000 JH
  M25X1.5SBHIGH ENERGYmit Faltenbalg190 J100000 JH
  M25X1.5SKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf190 J100000 JH
  M25X1.5SSHIGH ENERGYmit Stahlkopf190 J100000 JH
  M25X1.5WHIGH ENERGYohne Kopf100 J80000 JH
  M25X1.5WBHIGH ENERGYmit Faltenbalg100 J80000 JH
  M25X1.5WKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf100 J80000 JH
  M25X1.5WSHIGH ENERGYmit Stahlkopf100 J80000 JH
  Montážna veľkosť: M25X1.5L
  Č. objednávkyVariantPrevedenieMaximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzkeMaximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke
  M25X1.5LMHIGH ENERGYohne Kopf350 J150000 JH
  M25X1.5LMKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf350 J150000 JH
  M25X1.5LMSHIGH ENERGYmit Stahlkopf350 J150000 JH
  M25X1.5LSHIGH ENERGYohne Kopf250 J135000 JH
  M25X1.5LSKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf250 J135000 JH
  M25X1.5LSSHIGH ENERGYmit Stahlkopf250 J135000 JH
  Montážna veľkosť: M27X1.5
  Č. objednávkyVariantPrevedenieMaximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzkeMaximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke
  M27X1.5HHIGH ENERGYohne Kopf210 J120000 JH
  M27X1.5HKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf210 J120000 JH
  M27X1.5HSHIGH ENERGYmit Stahlkopf210 J120000 JH
  M27X1.5MHIGH ENERGYohne Kopf210 J120000 JH
  M27X1.5MKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf210 J120000 JH
  M27X1.5MSHIGH ENERGYmit Stahlkopf210 J120000 JH
  M27X1.5RHSTANDARD ENERGYohne Kopf90 J80000 JH
  M27X1.5RHKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf90 J80000 JH
  M27X1.5RHSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf90 J80000 JH
  M27X1.5RMSTANDARD ENERGYohne Kopf90 J80000 JH
  M27X1.5RMKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf90 J80000 JH
  M27X1.5RMSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf90 J80000 JH
  M27X1.5RSSTANDARD ENERGYohne Kopf90 J80000 JH
  M27X1.5RSKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf90 J80000 JH
  M27X1.5RSSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf90 J80000 JH
  M27X1.5SHIGH ENERGYohne Kopf190 J100000 JH
  M27X1.5SKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf190 J100000 JH
  M27X1.5SSHIGH ENERGYmit Stahlkopf190 J100000 JH
  M27X1.5WHIGH ENERGYohne Kopf100 J80000 JH
  M27X1.5WKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf100 J80000 JH
  M27X1.5WSHIGH ENERGYmit Stahlkopf100 J80000 JH
  Montážna veľkosť: M27X3
  Č. objednávkyVariantPrevedenieMaximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzkeMaximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke
  M27X3HHIGH ENERGYohne Kopf210 J120000 JH
  M27X3HKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf210 J120000 JH
  M27X3HSHIGH ENERGYmit Stahlkopf210 J120000 JH
  M27X3MHIGH ENERGYohne Kopf210 J120000 JH
  M27X3MKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf210 J120000 JH
  M27X3MSHIGH ENERGYmit Stahlkopf210 J120000 JH
  M27X3RHSTANDARD ENERGYohne Kopf90 J80000 JH
  M27X3RHKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf90 J80000 JH
  M27X3RHSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf90 J80000 JH
  M27X3RMSTANDARD ENERGYohne Kopf90 J80000 JH
  M27X3RMKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf90 J80000 JH
  M27X3RMSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf90 J80000 JH
  M27X3RSSTANDARD ENERGYohne Kopf90 J80000 JH
  M27X3RSKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf90 J80000 JH
  M27X3RSSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf90 J80000 JH
  M27X3SHIGH ENERGYohne Kopf190 J100000 JH
  M27X3SKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf190 J100000 JH
  M27X3SSHIGH ENERGYmit Stahlkopf190 J100000 JH
  M27X3WHIGH ENERGYohne Kopf100 J80000 JH
  M27X3WKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf100 J80000 JH
  M27X3WSHIGH ENERGYmit Stahlkopf100 J80000 JH
  Montážna veľkosť: M33X1.5
  Č. objednávkyVariantPrevedenieMaximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzkeMaximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke
  M33X1.5HHIGH ENERGYohne Kopf350 J140000 JH
  M33X1.5HBHIGH ENERGYmit Faltenbalg350 J140000 JH
  M33X1.5HKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf350 J140000 JH
  M33X1.5HSHIGH ENERGYmit Stahlkopf350 J140000 JH
  M33X1.5MHIGH ENERGYohne Kopf350 J140000 JH
  M33X1.5MBHIGH ENERGYmit Faltenbalg350 J140000 JH
  M33X1.5MKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf350 J140000 JH
  M33X1.5MSHIGH ENERGYmit Stahlkopf350 J140000 JH
  M33X1.5RHSTANDARD ENERGYohne Kopf180 J100000 JH
  M33X1.5RHKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf180 J100000 JH
  M33X1.5RHSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf180 J100000 JH
  M33X1.5RMSTANDARD ENERGYohne Kopf180 J100000 JH
  M33X1.5RMKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf180 J100000 JH
  M33X1.5RMSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf180 J100000 JH
  M33X1.5RSSTANDARD ENERGYohne Kopf180 J100000 JH
  M33X1.5RSKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf180 J100000 JH
  M33X1.5RSSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf180 J100000 JH
  M33X1.5SHIGH ENERGYohne Kopf300 J120000 JH
  M33X1.5SBHIGH ENERGYmit Faltenbalg300 J120000 JH
  M33X1.5SKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf300 J120000 JH
  M33X1.5SSHIGH ENERGYmit Stahlkopf300 J120000 JH
  Montážna veľkosť: M33X1.5L
  Č. objednávkyVariantPrevedenieMaximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzkeMaximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke
  M33X1.5LMHIGH ENERGYohne Kopf500 J180000 JH
  M33X1.5LMKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf500 J180000 JH
  M33X1.5LMSHIGH ENERGYmit Stahlkopf500 J180000 JH
  M33X1.5LSHIGH ENERGYohne Kopf450 J170000 JH
  M33X1.5LSKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf450 J170000 JH
  M33X1.5LSSHIGH ENERGYmit Stahlkopf450 J170000 JH
  Montážna veľkosť: M45X1.5
  Č. objednávkyVariantPrevedenieMaximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzkeMaximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke
  M45X1.5HHIGH ENERGYohne Kopf650 J170000 JH
  M45X1.5HKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf650 J170000 JH
  M45X1.5HSHIGH ENERGYmit Stahlkopf650 J170000 JH
  M45X1.5MHIGH ENERGYohne Kopf650 J170000 JH
  M45X1.5MKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf650 J170000 JH
  M45X1.5MSHIGH ENERGYmit Stahlkopf650 J170000 JH
  M45X1.5RHSTANDARD ENERGYohne Kopf350 J140000 JH
  M45X1.5RHKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf350 J140000 JH
  M45X1.5RHSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf350 J140000 JH
  M45X1.5RMSTANDARD ENERGYohne Kopf350 J140000 JH
  M45X1.5RMKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf350 J140000 JH
  M45X1.5RMSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf350 J140000 JH
  M45X1.5RSSTANDARD ENERGYohne Kopf350 J140000 JH
  M45X1.5RSKSTANDARD ENERGYmit Kunststoffkopf350 J140000 JH
  M45X1.5RSSSTANDARD ENERGYmit Stahlkopf350 J140000 JH
  M45X1.5SHIGH ENERGYohne Kopf600 J150000 JH
  M45X1.5SKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf600 J150000 JH
  M45X1.5SSHIGH ENERGYmit Stahlkopf600 J150000 JH
  Montážna veľkosť: M45X1.5L
  Č. objednávkyVariantPrevedenieMaximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzkeMaximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke
  M45X1.5LHHIGH ENERGYohne Kopf1200 J220000 JH
  M45X1.5LHKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf1200 J220000 JH
  M45X1.5LHSHIGH ENERGYmit Stahlkopf1200 J220000 JH
  M45X1.5LMHIGH ENERGYohne Kopf1200 J220000 JH
  M45X1.5LMKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf1200 J220000 JH
  M45X1.5LMSHIGH ENERGYmit Stahlkopf1200 J220000 JH
  M45X1.5LSHIGH ENERGYohne Kopf1000 J200000 JH
  M45X1.5LSKHIGH ENERGYmit Kunststoffkopf1000 J200000 JH
  M45X1.5LSSHIGH ENERGYmit Stahlkopf1000 J200000 JH
  Serie
 • M04X05

  Montážna veľkosť: Mini Energy
  Č. objednávky
  PME04X05NMDD-A
 • M05X05

  Montážna veľkosť: Mini Energy
  Č. objednávky
  PME05X05NMDD-A