Manažment kvality

Firma Zimmer GmbH pracuje s integrovaným systémom manažmentu podľa DIN ISO 9001:2015 a DIN ISO 14001:2015.
Systém energetického manažmentu A4S ISO 50001 sa používa aj u nás.
Našim najvyšším cieľom vždy zostane podpora, rozvoj a trvalé udržanie kvality nášho podniku, ako aj spokojnosť našich zákazníkov.
Manažment kvality sa neobmedzuje iba na kvalitu produktov, ale má vytvárať rám pre rozsiahly systém, v ktorom majú svoje miesto všetky ostatné organizačné prvky, ako aj interné a externé požiadavky. Environmentálne manažérstvo zohľadňuje a minimalizuje vplyvy nášho podniku na životné prostredie.

Kvalitatívna politika firmy Zimmer

 • Kvalitou k hospodárskemu úspechu!
 • Naším najvyšším cieľom je dosiahnutie spokojnosti našich zákazníkov vďaka ucelenému splneniu požiadaviek zákazníkov.
 • Kvalita, cena a spoľahlivosť dodávky tvoria pritom jeden celok.
 • S našimi zákazníkmi a dodávateľmi si chceme vybudovať, udržiavať a zachovávať trvalý, partnerský vzťah.
 • Žijeme intenzívnym kontinuálnym procesom zlepšovania produktov, postupov a procesov.
 • Plánujeme, konštruujeme a vyrábame kvalitu podľa motta:
 • Predchádzanie chybám namiesto ich objavovania.
 • Každý zamestnanec je sám zodpovedný za kvalitu svojej práce


Enviromentálna politika spoločnosti Zimmer

 • Podnik si stanovil cieľ neustále zlepšovať ochranu životného prostredia vo svojej oblasti.
 • Podnik sa snaží o aktívnu ochranu životného prostredia v rámci všetkých oblastí jeho činnosti.
 • Podnik podporuje ekologické povedomie a zodpovednosť svojho personálu a stará sa o to, aby bolo v oblastiach relevantných pre životné prostredie ponúkané vzdelávanie, školenie a ďalšie vzdelávanie.
 • Podnik sa snaží o kontinuálne znižovanie spotreby zdrojov a energie a minimalizáciu emisií a odpadov tak, aby tým prispel k rozvoju šetrnému voči životnému prostrediu.
 • Pri investíciách a obstarávaní je potrebné brať do úvahy aj vplyvy na životné prostredie.
 • Okrem samozrejmého dodržiavania všetkých zákonných nariadení a úradných nariadení o životnom prostredí by sa mali podľa možnosti podkročovať hraničné hodnoty ako minimálne štandardy.
 • Podnik sa riadi prinajmenšom aktuálnym stavom techniky a o otázkach o ekologickom vývoji a výrobe, ktoré z toho vyplývajú, vedie otvorený a konštruktívny dialóg so všetkými zamestnancami a ďalšími zainteresovanými kruhmi, ako sú susedia alebo obce