Zimmer Group Slovensko s.r.o.


Všeobecné obchodné a dodacie podmienky
 
 
Zimmer Group Slovensko s.r.o. / 017 01 Považská Bystrica
Stav: február 2015

 
Konatel: Roman Majerský
Obchodný register Okresný súd Trencín vložka c. 17226/R
Sídlo spolocnosti: Centrum 1746/265  Považská Bystrica    
Firma Zimmer Group Slovensko s.r.o. je súcastou skupiny Zimmer Group

 
§ 1: Oblast použitia, platnost týchto podmienok, písomná forma

 
1.    Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky firmy Zimmer GmbH (= v dalšom texte aj „my“ resp. „nám/nás“) platia iba pre také fyzické alebo právnické osoby alebo osobné spolocnosti, ktoré s nami uzatvárajú zmluvu v súvislosti s vykonávaním svojej podnikatelskej alebo samostatne zárobkovej cinnosti (podnikatelia), a pre právnické osoby verejného práva a verejnoprávne spolocnosti.

2.    Všetky dodávky, výkony a ponuky firmy Zimmer GmbH sú realizované výlucne v súlade s predloženými Všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami. Zákazník sa nemôže odvolávat na vlastné Obchodné a nákupné podmienky. Všeobecné obchodné podmienky odlišné od našich Všeobecných obchodných a dodacích podmienok sa nezohladnujú, iba v prípade, že ich platnost bola výslovne písomne schválená. Naše Všeobecné obchodné a dodacie podmienky platia aj vtedy, že sú nám známe Podmienky zákazníka, ktoré sú v rozpore alebo sa odlišujú od našich Obchodných a dodacích podmienok a dodávku bez výhrad zrealizujeme.

3.    Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky platia aj bez opätovného výslovného dohovoru pre všetky budúce obchody s zákazníkom.

4.    Všetky dohody medzi nami a zákazníkom za úcelom realizácie príslušnej zmluvy musia byt pri uzatváraní zmluvy zaznamenané písomnou formou.

 

§ 2: Ponuka a uzatvorenie zmluvy
 

1.    Zmluva s nami sa uzatvára – v prípade chýbajúceho osobitného dohovoru – dorucením nášho potvrdenia o prijatí zákazky zákazníkovi, a to ústne, telefonicky, písomne, faxom alebo e-mailom. Zmluva je jednoznacne uzatvorená najneskôr zaslaním predmetu dodávky.
2.    Naše ponuky sú vždy nezáväzné, ponuky a objednávky zákazníka sú pre nás záväzné iba vtedy, pokial ich potvrdíme hore uvedenou formou alebo splníme zaslaním predmetu dodávky. Pokial je objednávka posudzovaná ako ponuka zákazníka v zmysle § 145 Obcianskeho zákonníka, je nou zákazník viazaný po dobu dvoch týždnov. Lehota zacína plynút v okamihu, ked nám je dorucená objednávka. V takom prípade sme oprávnení, takúto ponuku v lehote platnosti prijat zaslaním potvrdenia o prijatí zákazky v hore uvedenom zmysle alebo zaslaním predmetu dodávky.  
 

 § 3: Vlastnosti predmetu dodávky, konštrukcné zmeny

 
1.    Informácie o vlastnostiach nami dodávaných výrobkov (napr. hmotnost, rozmer, nosnost), uvedené v našich verejných vyjadreniach, napr. v našich katalógoch, prospektoch, reklamách, cenníkoch – aj vo forme obrázkov – sú nezáväzné, pokial nie sú výslovnou súcastou zmluvy. Nepredstavujú údaje o vlastnostiach, iba v prípade, že boli výslovne dojednané medzi nami a zákazníkom. Verejné vyhlásenia tretích strán, napr. našich dodávatelov a ich pomocníkov, sú považované za vlastnosti predmetov dodávky iba vtedy, ked boli výslovne dojednané pri uzatváraní zmluvy medzi nami a zákazníkom alebo firma Zimmer GmbH takéto vyhlásenia tretích osôb výslovne a písomne prevzala do vlastných verejných vyhlásení.

2.    Presne dodržiavat normy DIN, výkresy, plány, údaje o hmotnosti a rozmeroch sme povinní iba v prípade, že to bolo výslovne písomne dohovorené.

3.    Údaje o vlastnostiach alebo životnosti predmetov dodávky nepredstavujú záruku v zmysle § 276 ods. 1 Obcianskeho zákonníka resp. § 443 Obcianskeho zákonníka, predovšetkým nie záruku vlastností alebo životnosti, pokial firma Zimmer GmbH takéto rucenie výslovne písomne prevezme.

4.    Zmeny konštrukcie alebo tvaru predmetov dodávky, ku ktorým došlo z dôvodu skvalitnenia techniky resp. ich požaduje zákon, sú v dodacej lehote vyhradené, pokial tým nie je predmet dodávky zásadne zmenený a zmeny sú pre zákazníka akceptovatelné. Nie sme však povinní, urobit takéto zmeny na už dodaných výrobkoch.

 

§ 4: Podklady, údaje a informácie k ponuke, mlcanlivost
 

1.    Vyhradzujeme si vlastnícke a autorské práva na všetky podklady a dátové nosice, vyobrazenia, nákresy, vzorky, kalkulácie, rozpocty predpokladaných nákladov, dokumentáciu a ostatné nami vyhotovené podklady, ako aj hmotné aj nehmotné informácie, aj v elektronickej forme. Zákazník ich smie využívat iba na úcely v súlade so zmluvou a bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu ich nesmie sprístupnit tretím osobám. Vztahuje sa to predovšetkým na podklady, údaje, vyobrazenia, nákresy a ostatné informácie, ktoré sú oznacené ako „dôverné“.

2.    Zodpovednost za správnost podkladov a údajov, zobrazení, nákresov, vzoriek, dokumentácie a ostatných informácii, ktoré nám poskytne zákazník, nesie výlucne zákazník.

3.    Povinnost kontrolovat, ci podklady, údaje, zobrazenia, nákresy, vzorky, dokumentácia a iné informácie, ktoré nám zákazník poskytol, neporušujú práva tretích osôb, predovšetkým priemyselné práva a autorské práva, prislúcha výlucne zákazníkovi. Pokial by mala byt firma Zimmer GmbH postihovaná za vyžitie, použitie alebo reprodukciu podkladov, údajov, zobrazení, nákresov, vzoriek, dokumentácie alebo iných informácii, ktoré nám poskytol zákazník, z dôvodu porušenia autorských alebo priemyselných práv, ci Zákona o nekalej sútaži, zákazník je povinný pomôct nám bránit sa voci takýmto nárokom. Zároven musí firme Zimmer GmbH nahradit všetky tým vzniknuté škody a uhradit aj náklady na právne zastupovanie ci súdne trovy.


§ 5: Ceny, zmeny a úpravy cien


1.    Pokial nebola uzatvorená iná dohoda, platia naše ceny „loco závod“ a nie sú v nich zahrnuté náklady na transport, balenie, poštovné, poistenie, zákonné dane, clá a ostatné poplatky. Dodatocné náklady na balenie a transport, ako aj na poštovné a – pokial je dohoda taká – na poistenie vyúctujeme zákazníkovi za výrobnú cenu vo faktúre. Platí to predovšetkým pre dohodnuté ciastkové dodávky a expresné zásielky. Prípadné potrebné inštalacné resp. montážne práce budú tiež vyfakturované osobitne. K tomu sa pripocíta príslušná zákonná dan z pridanej hodnoty v zákonnej výške platnej v den vystavenia faktúry.
U dodávok do zahranicia hradí prípadné clá a náklady na colné odbavenie zákazník.

2.    Ceny uvedené v našich katalógoch a ostatných obchodných podkladoch sú platné v okamihu vydania príslušných obchodných podkladov. To platí aj pre ceny uvedené na našich internetových stránkach. Tieto sú platné v okamihu, kedy sme ich na internete zverejnili. Pokial nie sú výslovne súcastou zmluvy, sú nezáväzné. Zmeny cien v case od vydania obchodných podkladov resp. od zverejnenia na internete do podpisu zmluvy sú vyhradené.

3.    Ceny uvedené v našej ponuke resp. pri uzatváraní zmluvy vychádzajú z našej kalkulácie v okamihu vypracovania ponuky resp. uzatvárania zmluvy. Vyhradzujeme si právo zmeny cien – aj po uzatvorení zmluvy, pokial medzi uzatvorením zmluvy a dohovoreným termínom dodania uplynie viac ako štyri mesiace. Pokial pocas tohto obdobia dôjde k zásadnej zmene našej kalkulácie z dôvodu zvýšenia nákladov, napr. kvôli zvýšeniu nákladov na materiál alebo energie, dane z obratu alebo miezd našich pracovníkov, a na základe toho k zvýšeniu ceny predmetu dodávky minimálne o 10%, vyhradzujeme si právo zvýšit ceny z dôvodu zmenených okolností a bez zaúctovania dodatocného zisku. Toto neplatí, pokial s dodávkou meškáme. Pokial je dohovorený dodací termín viac ako štyri mesiace, sme povinní postupovat rovnako aj v prípade zníženia nákladov. Prípadné zvýšenie alebo zníženie nákladov musíme zákazníkovi preukázat.

4.    Minimálna hodnota objednávky je 50,-- €.


§ 6: Poskytnutie identifikacného císla DPH zákazníka v prípade dodávky do inej krajiny EÚ

Pri dodávkach do iných krajín Európskej únie je zákazník povinný oznámit nám pri pridelení zákazky svoje identifikacné císlo DPH. Pokial nám zákazník do vystavenia faktúry svoje platné identifikacné císlo DPH neposkytne, zaúctujeme mu zákonnú DPH.
 

§ 7: Platobné podmienky; omeškanie, platobná neschopnost, známky prepadnutia majetku zákazníka

1.    Pokial nie je uzatvorená iná dohoda, sú naše faktúry splatné do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry a  do uplynutia tejto lehoty bez zlavy.
Platbu treba realizovat na náš úcet/platobné miesto.

2.    Zlava je možná iba na základe osobitného písomného dohovoru.

3.    Platba sa považuje za zrealizovaná až v okamihu, ked nou môžeme disponovat. Šeky prijímame iba na základe výslovnej dohody a vždy iba voci plneniu. Zmenky neakceptujeme.

4.    Náležitosti a právne dôsledky omeškania s úhradou zo strany zákazníka sa riadia platnými zákonnými ustanoveniami. Akonáhle je zákazník v omeškaní s platbou, sme podla § 288 ods. 2 Obcianskeho zákonníka oprávnení predovšetkým požadovat úrok z omeškania vo výške 8% z príslušnej základnej úrokovej sadzby podla § 247 Obcianskeho zákonníka zo sumy nezaplatenej faktúry. Uplatnenie vyššej škody z omeškania je výslovne vyhradené.

5.    Vyhradzujeme si právo, požadovat od nových zákazníkov úhradu vopred alebo dodanie na dobierku.

6.    Pokial zákazník s úhradou mešká – aj za skoršie dodávky, alebo sú nám známe okolnosti, pre ktoré máme dôvodné pochybnosti o platobnej schopnosti alebo solventnosti zákazníka a naše nároky na úhradu faktúr by tak boli ohrozené, predovšetkým pokial zákazník zastaví úhrady alebo je na jeho majetok vypísané ci požadované konkurzné konanie ci iné zrovnatelné konanie na oddlženie, sme oprávnení požadovat okamžitú splatnost všetkých neuhradených pohladávok z obchodného styku so zákazníkom, a to aj v prípade, že sme prijali šeky. V takých prípadoch sme naviac oprávnení požadovat úhradu vopred alebo penažnú záruku.

7.    U neuhradených pohladávok z predošlého obchodného styku voci zákazníkovi sme oprávnení – napriek odlišným platobným podmienkam zákazníka – použit platby najskôr na úhradu najstarších splatných podlžnosti. Ak nám už vznikli náklady a úroky, sme oprávnení - napriek odlišným platobným podmienkam zákazníka – použit jeho platby najskôr na úhradu úrokov a až potom na úhradu hlavnej pohladávky. V takých prípadoch budeme zákazníka o spôsobe zaúctovania platieb informovat.


§ 8 : Zapocítanie; zádržné práva; odstúpenie

1.    Zákazník má právo na zapocítanie iba vtedy, ked sú jeho protinároky právoplatné priznané, nesporné alebo nami uznané. Zádržné práva nie sú povolené, pokial sa nezakladajú na rovnakom zmluvnom vztahu. Inak je zákazník oprávnený uplatnit zádržné práva iba u právoplatne priznaných, nesporných alebo nami uznaných vzájomných pohladávok, ktoré sa zakladajú na rovnakom zmluvnom vztahu.

2.    Odstúpenie nárokov voci našej spolocnosti nie je prípustné. Toto neplatí v rozsahu platnosti § 354 a Obchodného zákonníka.


§ 9:    Dodacia lehota; povinnost zákazníka nahradit škodu spôsobenú omeškaním dodávky z viny zákazníka,
ciastkové dodávky

1.    Dodacia lehota sa stanovuje na základe dohody medzi nami a zákazníkom. Predpokladom pre jej dodržanie je vcasné a jednoznacné vyjasnenie všetkých obchodných a technických otázok medzi nami a zákazníkom a zároven vcasné a riadne splnenie všetkých povinností zákazníka. K nim patria napr. poskytnutie údajov a podkladov, ktoré má zabezpecit zákazník, zabezpecenie úradných potvrdení a povolení, a tiež úhrada dohovorenej platby vopred alebo zálohy. Inak sa dodacia lehota primerane predlžuje, iba že by sme za omeškanie s dodávkou boli zodpovední my.

2.    V prípade, že zmluvné strany urobia neskôr v zmluve také zmeny, ktoré môžu ovplyvnit dodaciu lehotu, dodacia lehota sa primerane predlži, pokial nebola uzatvorená iná dohoda.

3.    Dodacia lehota sa považuje za dodržanú, pokial predmet dodávky do jej uplynutia opustí náš závod alebo sklad alebo sme zákazníkovi oznámili, že je pripravený na dodanie. Pokial došlo k jeho prevzatiu, záväzný je termín jeho prevzatia, s výnimkou prípadu oprávneného odmietnutia prevzatia, resp. ohlásenia jeho pripravenosti na dodanie.

4.    Ak je za omeškanie zaslania predmetu dodávky zodpovedný zákazník, sme oprávnení stanovit mu primeranú lehotu. V prípade, že táto lehota uplynie bez nápravy, môžeme odstúpit od zmluvy a požadovat náhradu škody spôsobenej nedodaním. V takom prípade sme oprávnení – bez toho, aby bol ovplyvnený možný nárok na uplatnenie vyššej náhrady škody – požadovat 5% dohodnutej zmluvnej ceny na úhradu nákladov, ktoré vznikli spracovaním zákazky, a ušlého zisku. Zákazník je oprávnený preukázat, že nám vnikla iba nepatrná alebo žiadna škoda.

5.    Sme oprávnení dodávat výrobok po castiach, pokial zostávajúce casti dodávky dodáme do uplynutia dohovorenej dodacej lehoty a zákazníkovi to neprekáža.

§ 10: Vyššia moc; zaistenie vlastných dodávok

1.    Za omeškanie dodávok alebo poskytovaných služieb z dôvodu vyššej moci, resp. mimoriadnych okolností, ktoré sme nemohli predpokladat a nemohli sme im ani pri všetkej snahe v danom prípade zabránit a docasne zásadne komplikujú ci znemožnujú dodanie ci poskytnutie služby, nenesieme zodpovednost – ani v prípade záväzných zmluvných lehôt a termínov. Takýmito okolnostami by boli napr.: závažné poruchy vo výrobe, opatrenia v rámci bojov o prácu, predovšetkým štrajk a výluka, problémy s dodávkami energií, nedostatok surovín / omeškanie dodávok hlavných surovín a materiálov, úradné zásahy, predovšetkým vnútroštátne a medzinárodné opatrenia na kontrolu exportu, embargá na dodávky alebo iné sankcie, mobilizácia, vojna, vzbura atd. Hore uvedené platí aj v prípade, že okolnosti v hore uvedenom zmysle nastanú u našich dodávatelov alebo ich subdodávatelov. Prekážky v hore uvedenom zmysle nás oprávnujú odsunút dodanie, resp. poskytnutie služby po dobu trvania prekážky vrátane primeranej následnej doby na rozbeh. Pokial prekážky trvajú dlhšie ako tri mesiace, sme oprávnení odstúpit od doposial nesplnenej casti ci celej zmluvy. Na hore uvedené okolnosti a právne dôsledky sa môžeme odvolávat iba v prípade, pokial zákazníka o výskyte takýchto okolnosti bezodkladne po zistení danej skutocnosti informujeme.

2.    Pokial prekážky uvedené v bode 1. trvajú dlhšie ako tri mesiace, je zákazník – po stanovení primeranej dodatocnej lehoty – rovnako oprávnený, odstúpit od doposial nesplnenej casti zmluvy.

3.    Pokial sa v prípadoch uvedených v bode 1. dodacia lehota predlžuje alebo sme oslobodení od plnenia našej zmluvnej povinnosti, celkom alebo scasti, podla bodov 1./2., nemôže od nás zákazník požadovat žiadnu náhradu škody.


§ 11: Dorucenie, náklady na dorucenie a transport, prechod rizík, poistenie

1.    Dorucenie a transport predmetu dodávky realizujeme zvycajne bez poistenia a  na náklady zákazníka. Pokial zákazník nepožaduje konkrétny spôsob dodania, rozhodujeme sa vždy pre najmenej nákladný spôsob dodania.

2.    Riziko prípadného znicenia alebo poškodenia predmetu dodávky prechádza na zákazníka, akonáhle predmet dodávky odovzdáme osobe realizujúcej transport, najneskôr však vtedy, ked predmet dodávky opustí náš závod alebo sklad za úcelom dodania. Toto platí bez ohladu na to, ci ide o dodanie z miesta plnenia a kto hradí náklady na dodanie a transport. Hore uvedené platí aj v prípade, že dodávku realizujeme našimi vlastnými vozidlami a zabezpecuje ho náš vlastný personál. V prípade ciastkových dodávok platí hore uvedené, aj ak sme prevzali dalšie služby, napr. náklady na dodanie a transport alebo dodanie a montáž predmetu dodávky. Pre prechod rizík je rozhodujúce, že došlo k prevzatiu.  K prechodu rizík musí dôjst bezodkladne po termíne prevzatia, prípadne po oznámení pripravenosti k prevzatiu. Zákazník môže prevzatie odmietnut iba v prípade, že má predmet dodávky závažné nedostatky.

3.    Ked je predmet dodávky pripravený k dodaniu alebo prevzatiu a túto skutocnost sme zákazníkovi oznámili a dodanie ci prevzatie sa z dôvodov, za ktoré nie sme zodpovední, omešká, prechádza riziko prípadného znicenia ci poškodenia predmetu dodávky na zákazníka v okamihu oznámenia, že predmet dodávky je pripravený k dodaniu ci prevzatiu.

4.    Na žiadost zákazníka môžeme zásielku na jeho náklady poistit proti škodám spôsobeným pri transporte, požiari, proti poškodeniu vodou, polámaním, lúpežou a krádežou a iným rizikám.


§ 12: Rucenie

1.    Za nedostatky predmetu dodania (vecné a právne chyby) rucíme s vylúcením dalších nárokov – avšak s výhradou ustanovení § 13 – nasledovne:

2.    Pri uplatnovaní zárucných práv zákazníkom sa predpokladá, že tento riadne splnil kontrolné a reklamacné povinnosti podla § 377 Obchodného zákonníka. Zákazník preto musí predmet dodávky bezodkladne po prevzatí skontrolovat, ci nevykazuje vady, pokial je to možné aj ho vyskúšat. Viditelné vady nám musí zákazník bezodkladne, najneskôr dva týždne po dorucení predmetu dodávky, písomne oznámit. Vady, ktoré nie je možné odhalit ani pri dôkladnej kontrole, nám musí písomne oznámit okamžite po ich objavení. Ak nám nebudú vady oznámené vcas, považujeme dodávku za schválenú.

3.    Pokial sa u predmetu dodávky objavia vady, sme oprávnení uskutocnit dodatocné plnenie, pricom – podla nášho vlastného rozhodnutia – bud vady odstránime alebo dodáme nový bezchybný kus. Pokial sa ukáže, že reklamácia bola oprávnená, znášame všetky výdavky vynaložené na dodatocné plnenie, predovšetkým náklady na dodanie, transport, komunikácie, prácu a materiál, pokial nie sú zvýšené tým, že predmet dodávky bol premiestnený na inú ako dodaciu adresu. Zvýšené náklady a výdavky, spôsobené premiestnením predmetu dodávky na inú ako dodaciu adresu, hradí zákazník. Casti, ktoré boli nahradené, patria firme Zimmer GmbH a treba nám ich vrátit.

4.    Na uskutocnenie všetkých opatrení potrebných na dodatocné plnenie v zmysle bodu 3. nám musí zákazník poskytnút potrebný cas a príležitost; inak nerucíme za tým vzniknuté následky. Iba v neodkladných prípadoch, napr. v prípade ohrozenia bezpecnosti prevádzky, resp. aby zabránil neúmerne velkým škodám, je zákazník oprávnený odstránit vady sám alebo tým poverit tretiu osobu a od nás požadovat náhradu potrebných výdavkov. V takom prípade nás musí zákazník neodkladne informovat.

5.    Pre prípad, že by sme v dodatocnej lehote, ktorú nám zákazník poskytne na dodatocné plnenie, nekonali, môže sa zákazník slobodne rozhodnút, ci od zmluvy odstúpi alebo bude požadovat zníženie zmluvnej ceny. Okrem toho je zákazník oprávnený odstúpit od zmluvy alebo požadovat zníženie zmluvnej ceny, pokial je dodatocné plnenie neúspešné alebo pre zákazníka neakceptovatelné alebo sa naším zavinením neúmerne pretahuje. Rovnako to platí v prípade, že dodatocné plnenie vážne a definitívne odmietneme alebo ho nie sme schopní zrealizovat, ci nastanú osobitné okolnosti, ktoré po zvážení záujmov oboch strán oprávnujú k okamžitému odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že rozpor so zmluvou je iba nepatrný, predovšetkým ked sa jedná o zanedbatelné vady, môže zákazník požadovat iba zlavu.

6.    Dalšie nároky zákazníka stanovuje výlucne § 13 tejto zmluvy.

7.    Za práce na odstránení závad a náhradné dodávky v zmysle bodu 3. rucíme v rovnakom rozsahu ako za pôvodný predmet dodávky.

8.    Záruku nepreberáme:
o     za škody, ktoré vzniknú neprimeraným a nevhodným používaním predmetu dodávky, predovšetkým pretažovaním, chybnou alebo nedbalou obsluhou, neporiadnou údržbou, chybnou montážou alebo uvedením do prevádzky ci už zákazníkom alebo tretou osobou, používaním nevhodných pracovných prostriedkov, používaním spotrebných materiálov, ktoré nezodpovedajú originálnej špecifikácii, chybnými stavebnými prácami, nevhodným stavebným miestom, chemickými, elektro-chemickými alebo elektrickými vplyvmi – s výnimkou nami zavinených prípadov;
o     pokial zákazník alebo tretia osoba, trebárs jeho vlastní odberatelia, nedodržiavajú zákonné alebo nami vydané návody na montáž, prevádzku, údržbu a cistenie – len v prípade, že sporné vady nemožno pripísat takémuto nedodržaniu;
o     za následky, spôsobené neodbornou opravou vady zákazníkom alebo ním poverenou osobou alebo pokial zákazník ci ním poverená osoba bez nášho súhlasu vykonajú zmeny dodaného výrobku alebo výmenu dielov - len v prípade, že sporné vady nemožno pripísat takémuto konaniu;
o     ked bol predmet dodávky vyrobený alebo upravený na základe požiadaviek zákazníka, predovšetkým podla ním dodaných nákresov a vady výrobku súvisia s týmito požiadavkami alebo nákresmi alebo riešením zákazníkom zadanej konštrukcnej požiadavky, ktorá v case realizácie zodpovedala vtedajšiemu stavu techniky;
o     za prirodzené opotrebenie predmetu dodávky;
o     za to, že predmet dodávky zodpovedá zahranicným predpisom, iba v prípade, že sme to výslovne potvrdili.

9.    Pokial si zákazník uplatnil reklamáciu z dôvodu údajných vád a ukáže sa, že predmet dodávky žiadnu vadu nevykazuje alebo vada vznikla za takých okolností, ktoré nás zbavujú zodpovednosti, predovšetkým v prípadoch podla bodu 8, musí nám zákazník uhradit všetky náklady, ktoré vznikli v súvislosti s preverovaním reklamácie resp. dodatocného plnenia, iba že by za neoprávnené uplatnenie nárokov neniesol zodpovednost.


§ 13: Ostatné rucenie firmy Zimmer GmbH; vylúcenie / obmedzenie rucenia

Za náhradu škody – z akéhokolvek právneho dôvodu – rucí firma Zimmer GmbH nasledovne:

1.    Rucíme podla zákonných predpisov, pokial si zákazník voci nám uplatnuje nároky na náhradu škody vzniknutej úmyselne alebo hrubou nedbalostou. Pokial nejde o úmyselné porušenie zmluvy, obmedzuje sa naše rucenie na také škody, so vznikom ktorých treba v rámci zmluvy zvycajne pocítat.

2.    V prípade porušenia základných zmluvných povinností (= povinností, ktorých splnenie je nevyhnutné pre riadnu realizáciu zmluvy a v ich splnenie zmluvný partner verí a má na to právo) rucíme už v prípade prostej nedbalosti. Pri porušení takýchto povinností, rovnako ako pri omeškaní a nemožnosti, obmedzuje sa naše rucenie na také škody, so vznikom ktorých treba v rámci zmluvy zvycajne pocítat.

3.    Hore uvedené obmedzenia a vylúcenia rucenia sa netýkajú škôd spôsobených zavineným úrazom s dôsledkom smrti alebo poškodenia zdravia, ani škôd spôsobených naším zákerným jednaním, v prípade povinného zákonného rucenia v zmysle Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku, ani škôd, ktoré spadajú do rozsahu nami prevzatej záruky alebo pokial sme prevzali riziko obstarania.

4.    Zavinenie našich zákonných zástupcov a spolupracovníkov pri plnení je preukázatelné.

5.    Pokial vyššie nie je uvedená iná úprava, nerucíme za náhradu škody – bez ohladu na právnu povahu uplatnovaného nároku.

6.    Pokial je rucenie firmy Zimmer GmbH vylúcené alebo obmedzené, vztahuje sa to aj na osobné rucenie jej zamestnancov, pracovníkov, spolupracovníkov, zákonných zástupcov a spolupracovníkov pri plnení.

7.    Zákonné úpravy týkajúce sa dôkazného bremena zostávajú hore uvedenými úpravami nedotknuté.


§ 14: Premlcanie

1.    Pokial nie je nižšie uvedené inak, premlcacia lehota nárokov zákazníka z vecných a právnych vád je jeden rok. Premlcacia lehota zacína plynút expedíciou predmetu dodávky. Táto lehota sa vztahuje aj na zmluvné a mimozmluvné nároky na náhradu škody, vyplývajúce z vady.

2.    Zákonné premlcacie lehoty naopak platia:
o     u škôd stavebných diel aj škôd spôsobených predmetmi dodávky, ktoré boli v súlade s ich zvycajným spôsobom používania použité pri stavbe a  spôsobili ich chybu;
o     u nárokov z nedovoleného konania, ktoré vyplývalo z vady predmetu dodávky;
o     pokial rucíme za škody spôsobené úrazom s následkom škody alebo poškodenia zdravia;
o     pokial rucíme za škody spôsobené úmyselne ci hrubou nedbalostou;
o     pokial naše rucenie vyplýva z toho, že sme prevzali záruku za vlastnosti predmetu dodávky alebo riziko z obstarávania veci
o     alebo rucíme z dôvodu zákerného správania;
o     u nášho zákonného rucenia v zmysle Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku;
o     u skutocných nárokov tretích osôb na vydanie veci (§ 438 ods.1 c.1 Obcianskeho zákonníka);
o     u regresných nárokov (§§ 478, 479 Obcianskeho zákonníka).

3.    Stanovisko firmy Zimmer GmbH k nároku z chyby sa nepovažuje za zacatie jednania o nároku alebo o okolnostiach zdôvodnujúcich nárok, pokial sme nárok z chyby v plnom rozsahu odmietli.


§ 15: Výhrada vlastníckych práv

1.    Predmet dodávky (dalej iba „tovar s výhradou vlastníctva“) zostáva až do zaplatenia našej celej pohladávky z obchodného styku so zákazníkom vlastníctvom firmy Zimmer GmbH.

2.     Zahrnutie jednotlivých pohladávok do bežného úctu, ani saldo a jeho uznanie nemajú vplyv na výhradu vlastníckych práv.

3.    Tovar sa považuje za zaplatený až po dorucení protihodnoty na náš úcet.  
 
4.     Zákazník je povinný, zaobchádzat s tovarom s výhradou vlastníctva pocas trvania výhrady vlastníckych práv opatrne. Pokial je potrebná údržba alebo kontrola, musí ju zákazník zrealizovat vcas a na vlastné náklady.

5.    Zákazník je povinný, tovar s výhradou vlastníctva dostatocne poistit proti poškodeniu ohnom, vodou, lomovým škodám a krádeži na vlastné náklady. Zákazník vopred odstúpi všetky nároky na odškodnenie, ktoré mu z dôvodu príslušného poistenia vzniknú voci poistovni, firme Zimmer GmbH. Pokial by odstúpenie nebolo prípustné, upozorní zákazník poistovnu, aby prípadné platby poukazovala len firme Zimmer GmbH. Dalšie nároky firmy Zimmer GmbH zostávajú nedotknuté. Zákazník je povinný preukázat na našu žiadost uzatvorenie hore uvedených poistení. Sme oprávnení, tovar s výhradou vlastníctva poistit proti poškodeniu ohnom, vodou, lomovým škodám a krádeži (vrátane krádeže vlámaním a vydierania) sami na náklady zákazníka, pokial nám zákazník na požiadanie príslušné poistenie nepreukáže.

6.    Zákazník je oprávnený, tovar s výhradou vlastníctva v rámci riadneho obchodovania dalej predávat. Avšak založenie, prevedenie záruky alebo poistná cesia sú prípustné iba s naším súhlasom.

7.    Zákazník je povinný, pri dalšom predaji tovaru s výhradou vlastníctva na úver zabezpecit práva firmy Zimmer GmbH.

8.    Zákazník nám vopred odstúpi všetky pohladávky, ktoré mu pri predaji tovaru s výhradou vlastníctva vzniknú voci vlastným odberatelom alebo tretím osobám, vo výške konecnej fakturovanej sumy (vrátane DPH) podla našich faktúr a to bez ohladu na to, ci predmet dodávky/tovar s výhradou vlastníctva predáva dalej bez alebo po úprave resp. spracovaní. Pohladávky, ktoré nám zákazník vopred odstúpi, sa vztahujú – v prípade kontokorentného vztahu medzi zákazníkom a jeho vlastným odberatelom – aj na uznané saldo, a v prípade platobnej neschopnosti odberatela na existujúce „kauzálne“ saldo. Firma Zimmer GmbH týmto prijíma toto odstúpenie. Pokial by odstúpenie nebolo prípustné, zákazník upozorní svojho odberatela, aby prípadné platby zasielal iba firme Zimmer GmbH. Zákazníka neodvolatelne splnomocnujeme, aby pohladávky, ktoré odstúpil firme Zimmer GmbH, vo vlastnom mene pre nás inkasoval. Zinkasované sumy nám musí bezodkladne previest. Naše oprávnenie, inkasovat pohladávky, tým nie je dotknuté; zaväzujeme sa však zákazníkovi, že pohladávky nebudeme inkasovat, pokial bude zákazník svoje platobné povinnosti riadne plnit, nedostane sa s platbami do omeškania, nebude na jeho majetok podaná žiadost o zacatie konkurzného konania alebo porovnatelného konania z dôvodu oddlženia a ani nám nebudú známe iné okolnosti, ktoré by boli prícinou odôvodnených pochybností o platobnej schopnosti zákazníka resp. obáv o zabezpecenie našich financných nárokov.


9.     Prípadné úpravy a/alebo spracovanie tovaru s výhradou vlastníctva vykonáva zákazník stále pre nás, bez toho, že by pre nám z toho plynuli záväzky. Pri spracovaní, spájaní alebo miešaní tovaru s výhradou vlastníctva s inými predmetmi, ktoré nám nepatria, nadobúdame spoluvlastnícky podiel na novej veci v pomere hodnoty tovaru s výhradou vlastníctva (podla konecnej sumy vo faktúre vrátane DPH) k hodnote zvyšného spracovaného predmetu v okamihu spracovania, spojenia ci zmiešania. Pokial sa výlucným vlastníkom novej veci stáva zákazník, uzatvárame dohodu, že nám prizná spoluvlastnícky podiel na novej veci v pomere hodnoty nášho spracovaného, resp. spojeného ci zmiešaného tovaru s výhradou vlastníctva (podla konecnej sumy vo faktúre vrátane DPH) k ostatným spracovaným, resp. spojeným ci zmiešaným predmetom a bezodplatne nám ho uschová.

10.     Pokial sa tovar s výhradou vlastníctva spolu s inými predmetmi – bez ohladu na to, ci bez alebo po spracovaní, spojení ci zmiešaní – predáva dalej, platí hore uvedený dohovor o odstúpení vopred len vo výške hodnoty nášho tovaru s výhradou vlastníctva (podla konecnej sumy vo faktúre vrátane DPH), ktorý sa spolu s dalšími predmetmi dalej predáva.

11.     Na zabezpecenie našich pohladávok v hore uvedenom zmysle nám zákazník odstúpi aj také pohladávky, ktoré mu vzniknú voci tretej osobe spojením tovaru s výhradou vlastníctva s pozemkom.

12.     V prípade globálnej cesie musia byt nároky, ktoré nám boli zákazníkom odstúpené v zmysle bodov 8. až 11., výslovne vynaté.

13.     Pokial zákazník jedná v rozpore so zmluvou, predovšetkým ak mešká s úhradou alebo úhrady pozastaví, aj v prípade protestov voci šekom, podania žiadosti o zacatie konkurzného konania na majetok zákazníka resp. žiadosti o uskutocnenie zrovnatelného konania za úcelom oddlženia, splnomocnenie zákazníka disponovat s tovarom s výhradou vlastníctva a inkasovat odstúpené pohladávky zaniká. Rovnaké ustanovenie platí v prípade, pokial sú nám známe iné okolnosti, ktoré by boli prícinou odôvodnených pochybností o platobnej schopnosti zákazníka resp. obáv o zabezpecenie našich financných nárokov.

14.     V prípadoch uvedených v bode 13. sme oprávnení, po zaslaní upomienky a stanovení primeranej dodatocnej lehoty na úhradu zmluvnej ceny – ak lehota uplynie bez nápravy – vziat si tovar s výhradou vlastníctva spät. V prípade podania žiadosti o zacatie konkurzného konania na majetok zákazníka sme však oprávnení, okamžite odstúpit od zmluvy a požadovat okamžité vrátenie tovaru s výhradou vlastníctva. V prípade, že požiadame o vrátenie, je zákazník povinný, tovar s výhradou vlastníctva nám bezodkladne vydat. S vrátením tovaru je spojené odstúpenie od zmluvy. Vrátený tovar s výhradou vlastníctva sme oprávnení predat. Zisk z predaja tovaru sa použije na pokrytie záväzkov zákazníka – po odpocítaní primeraných nákladov na predaj.

15.    V prípadoch uvedených v bode 13. sme oprávnení požadovat, aby nás zákazník informoval o odstúpených pohladávkach a ich dlžníkoch. Zákazník nám musí na požiadanie poskytnút údaje potrebné k inkasovaniu odstúpených pohladávok, vydat nám príslušné podklady a dlžníkov (tretie osoby) o odstúpení informovat. Zákazník je predovšetkým povinný, oznámit nám v takom prípade mená a adresy dlžníkov (tretích osôb) aj výšku pohladávok spolu s dátumom vystavenia faktúry. Inak sme oprávnení, odstúpenie sami oznámit dlžníkom (tretím osobám).

16.     Zaväzujeme sa, že záruky prislúchajúce nám na základe hore uvedených ustanovení na žiadost zákazníka uvolníme v prípade, že realizovatelná hodnota záruk prevyšuje naše zabezpecované pohladávky z obchodného styku so zákazníkom, pokial ešte neboli vyrovnané, o 10% alebo viac. Záruky, ktoré uvolníme, vyberieme podla vlastného uváženia.

17.     Pri dodávkach do krajín, kde platia iné právne poriadky, v ktorých úprava výhrady vlastníckych práv nezarucuje rovnaké zabezpecenie ako v SRN, priznáva nám týmto zákazník zodpovedajúce zaistovacie práva. Pokial sú potrebné dalšie opatrenia, urobí zákazník všetko preto, aby firme Zimmer GmbH bezodkladne priznal takéto zaistovacie právo. Zákazník sa bude podielat na všetkých opatreniach, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre úcinnost a vykonatelnost takýchto zaistovacích práv.


§ 16: Využívanie softvéru

Pokial je súcastou dodávky softvér, neposkytujeme zákazníkovi výlucné právo na používanie dodaného softvéru vrátane jeho dokumentácie. Softvér mu prenechávame – výlucne – na používanie na príslušnom predmete dodávky. Toto povolenie je neprenosné. Zákazník nesmie poskytnút užívacie právo tretím osobám. Využívanie softvéru vo viacerých systémoch je zakázané. Zákazník smie softvér rozmnožovat, prepracovávat, prekladat alebo menit z kódu objektu na zdrojový kód iba v zákonom povolenom rozsahu (§§ 69a a nasl. Autorského zákona). Zákazník nesmie odstranovat ani bez nášho predchádzajúceho súhlasu menit existujúce údaje o výrobcovi, predovšetkým autorské a registracné znacky, ako napr. registracné císla softvéru. Ostatné práva na softvér a dokumentáciu vrátane kópií prislúchajú nadalej firme Zimmer GmbH resp. dodávatelom softvéru.

§ 17: Ochrana údajov; súhlas zákazníka

1.    Upozornenie v súlade s § 33 Spolkového zákona o ochrane údajov:

Údaje potrebné pre realizáciu zákazky, predovšetkým meno a adresa/sídlo zákazníka sa u nás elektronicky spracúvajú a využívajú sa pri realizácii zákazky, predovšetkým pri komunikácii so zákazníkom resp. pri spracovaní príslušných dopytov zákazníka a naša firma ich využíva aj na reklamné úcely (zasielanie reklamných materiálov, rozosielanie prospektov atd.). Zmluvné údaje sa dalej využívajú pri prípadnom zistovaní bonity. Pri uchovávaní a spracúvaní dát zákazníka striktne dodržiavame Zákon na ochranu údajov.

2.    Súhlas zákazníka

Zaslaním dopytu našej firme, najneskôr však uzatvorením zmluvy, prejavuje zákazník svoj súhlas so spracúvaním svojich údajov podla bodu 1. Zákazník dalej vyjadruje svoj súhlas, že jeho údaje budú v prípade, pokial bude jednat v rozpore so zmluvou, poskytnuté tým firmám a osobám, ktoré poveríme zabezpecovaním našich vlastných pohladávok a práv. Zákazník dalej súhlasí s tým, aby nám nami poverená firma zabezpecujúca poštové služby oznámila príslušnú adresu zákazníka, pokial by poštová zásielka nemohla byt dorucená na doposial známu adresu (§ 5 Smernice o ochrane údajov v poštových službách). Svoj súhlas s hore uvedeným uchovávaním, využívaním a spracúvaním údajov môže zákazník kedykolvek odvolat. O vymazanie údajov môže kedykolvek písomne požiadat. Zákazník je kedykolvek oprávnený požiadat o informácie o údajoch, ktoré sú o jeho osobe uchovávané, o ich pôvode a príjemcoch a o používaní údajov na tento úcel.


§ 18 : Rozhodné právo; zmluvný jazyk, sídlo súdu, miesto plnenia

1.     Tieto Obchodné a dodacie podmienky ako aj všetky právne vztahy vyplývajúce zo zmluvy medzi zákazníkom a firmou Zimmer GmbH podliehajú právu SRN s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

2.     Zmluvným jazykom je nemcina.
 
3.     Miestom plnenia všetkých povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvného vztahu je sídlo firmy Zimmer GmbH v 77866 Rheinau

4.     Miestom súdu pre všetky právne spory vyplývajúce zo zmluvného vztahu, jeho vzniku a platnosti – pre obe zmluvné strany tejto zmluvy – je súd príslušný pre sídlo firmy Zimmer GmbH. Sme však oprávnení rozhodnút sa aj pre podanie žaloby na súde v sídle zákazníka aj na ktoromkolvek inom prípustnom súde.


§ 19 : Ciastocná neplatnost

Pokial by niektoré ustanovenie týchto Obchodných a dodacím podmienok alebo ustanovenie v rámci iných dohovorov medzi nami a zákazníkom bolo úplne alebo ciastocne neúcinné alebo nevykonatelné alebo sa takým stalo, resp. by tieto Obchodné a zmluvné podmienky mali medzery, ostatné ustanovenia alebo dohovory zostávajú v platnosti. Namiesto neúcinného alebo nevykonatelného ustanovenia sa považuje za dohovorené také úcinné alebo vykonatelné ustanovenie, ktoré najviac zodpovedá úcelu neúcinného alebo nevykonatelného ustanovenia. V prípade medzier sa za dohovorené považuje také ustanovenie, ktoré zodpovedá tomu, za akým úcelom boli tieto Obchodné a dodacie podmienky dohovorené, pokial zmluvné strany sporné záležitosti nenamietali od zaciatku.